Formandens beretning samt referat af generalforsamlingen

Formandsberetning for året 2023


Ordinær generalforsamling lørdag den 4. marts år 2023 og hvad bestyrelsen håber på ved generalforsamling i år 2024: Generalforsamling 2023 efterlod endnu engang foreningens bestyrelsen med en vakant bestyrelsespost.

Herefter fortsatte bestyrelsen som tidligere ved følgende poster med Roar B. Nielsen som sekretær, Kåre Fog som næstformand, Kate Larsen som kasserer og Jens Markvard Andersen som formand.

Det er desværre ikke lykkedes bestyrelsen af få den ledige bestyrelsesplads besat i løbet af foreningsåret. Og godt er det derfor nu, at alle de i bestyrelsen, som er på valg ved generalforsamlinge i år 2024, har oplyst at de ønsker at genopstille.

Dog håber den siddende bestyrelse bestemt på, at vi i foreningsår 2024 kan arbejde med en fuldtallig bestyrelse. Og vi ser med glæde frem til et samarbejde med et nyt bestyrelsesmedlem.

Foreningsåret 2023 har været et spændende år og derhar gennerelt været en god tilslutning til vores dansearrangementer. Et enkelt sammenfald med et andet bal oplevede vi også, så der var flere baller på samme aften som vores Åbningsbal i 2023 og det resultererede i at der kom færre dansere end normalt. Ellers har deltagerantallet ved vores danseballer og ved den årlige Fællestur været med et fornuftigt tilslutning.

Vi må enda sige at kvalitet og dansestemning ved vores afholdte baller har været enestående hyggelige og med stor danseiver. Og danserne har generelt udtrykt stor tilfredshed om de afholdte arrangementer i foreninngsåret 2023.

Hertil må jeg udtrykke at jeg meget taknemmelig for bestyrelsens store arbejde og indsats med en god forberedelse, der har haft en enorm stor betydning for den gode stemning ved vore baller i 2023. Jeg skylder alle foreningsmedlemmer og dansegæster, samt den siddende bestyrelse en stor tak for den gode opbakning i foreningsåret 2023.

Dobbeltbal 2023 d. 18. marts i Guldaldersalen på Hotel Prindsen, samt om de afholdte kurser med danse- og spillekurser i Musikkens Hus på Kildegården: Jeg må igen sige "Sikke en dejlig dag". Alt klappede fint på bedste vis. Dagen begyndte med kurser om eftermiddagen i Musikkens Hus. Henrik Larsen Stevns stod for sønderhoning-danseundervisning med spil dertil ved Dorte og Kirstine Uhrbrand. 17 dansekursister deltog. Vi har ladet dansekurset holde fri i år 2024. Men det skal køre igen i år 2025.

På spillekurset med sønderhoningspil ved lærerne Peter Uhrbrand og Ole Mouritzen deltog 12 kursister. Musikeleverne, de fik ved ballet om aftenen som altid, mulighed for at spille et dansesæt under ballet sammen med Jæ Sweevers. Vi skylder alle medvirkende musikere og dansere en stor tak for den vellykkede dag. 138 dansere mødte forventningsfulde op i Guldaldersalen på Hotel Prindsen, og det lod til, at alle fik indfriet deres ønske om et godt bal. Efter ballet fik vi de fineste tilbagemeldinger fra såvel danserne som de to orkestre - alle var glade for den gode stemning og musik. Bestyrelsen har været myreflittige op til ballet, og vi er glade for, at der kom så mange kursister og dansere, og at hele dagen gik så godt. En pressemeddelelse var blevet optaget af Roskilde Avis og Roskilde Dagblad: Ballet er ”dobbelt” ved, at der spiller to orkestre, som begge tager udgangspunkt i en traditionel lokal spillemands- og dansetradition. Jæ Sweevers kommer fra Fanø, hvor de i deres musik og dans har en levende og ubrudt tradition med den særlige dans sønderhoning, der kan spores tilbage til omkring år 1750, men som stadig er populær i dag. Roskildeorkestret KontradansOrkestret forsøger at skabe en tilsvarende lang tradition her i Roskilde ved at genopfriske den traditionelle glemte skat med de mange lokale danse og dansemelodier. Fanø-orkestret Jæ Sweevers har spillet til bal i Roskilde Folkedanserlaug hvert år i mere end 40 år. Roskilde er nok den eneste by i Danmark, der har haft samme orkester til at komme og spille med fuldt hus i så mange år. Jæ Sweevers’ musikere er Peter Uhrbrand - violin, Ole Mouritzen - harmonika, Kirstine Uhrbrand - klaver og Jens Mouritzen - trommer.

Musik og dans fra Roskilde-Lejre-egnen er genstand for en omfattende granskning, ud fra et ambitiøst projekt, ved projektgruppen ”Kontradans” Dette sigter på at få den lokale kulturarv genfødt som levende kultur i vores nutidige hverdag. Dansene er blevet gennemprøvet af et fast hold af rutinerede dansere, så de er klar til brug. De to lokale musikere Poul Bjerager og Al Damlund har igennem de sidste 4-5 år fundet mere end 1200 dansemusikstykker på noder og noter i museer, arkiver og spillemandsbøger. 120 dansemelodier er udgivet i nodeform i bogen Kontradans – Nodebog Bind 1. KontradansOrkestret er gode til at få liv i kludene. Håbet er at løbe en ny kulturbevidsthed i gang hos Roskilde/Lejres borgere om deres glemte kulturskat. Det skete bl.a. på dobbeltballet d.18. marts, men også ved at Roskilde Spillemandslaug beskæftiger sig med musikken ved deres ugentlige spilleaftener. Og det er ofte i samarbejde med Poul Bjerager. Spillemandslauget spiller som regel en lille håndfuld af disse melodier til dansen ved Roskilde Spillemands– og Folkedanserlaugs ugentlige "Onsdagscafeaften", der i vinterhalvåret foregår i Musikkens Hus på Helligkorsvej og om sommeren på dansegulvet ved Vikingeskibsmuseet. Dobbeltballet er i lighed med folkedanserlaugets øvrige baller, altid åbent for alle interesserede.

 

Årets Fællestur 2023 med besøg på Skenkelsø Møllemuseum og Klevads eng ved Ganløse: Dagen¨bød på strålende solskin. Til Fællesturen mødtes 50 glade medlemmer fra Roskilde Spillemands- og Fokedanserlaug søndag den 4. juni. Først ved Skenkelsø Mølle i Ølstykke. Der blev vi inddelt i tre besøgsgrupper, der så henholdsvis møllen, museet i villaen og en maleriudstilling med lokale landskabsmotiver af maleren Thorvald Larsen. Guide på museet var Lena H. Sørensen. Kåre fortalte os levende om de gamle malerier i udstillingen på første sal i stuehuset. Det specielle ved udstillingen er, at der ved hvert maleri er et foto af, hvordan det samme sted ser ud i dag. Kåre havde været med til opsætte udstillingen. Slutteligt nød vi vores medbragte frokost i lysthuset. Kørte derefter til Klevads Eng ved Mølleåen nær Nymølle. Først fik vi under kaffepausen i kaffehuset en fortælling om dalens nuværende topografi med istidens udformning af de skovklædte skrænter ved skovfoged Jens Nielsen. Han fortalte også om den igangværende naturgenopretning i engen, og botaniker Annita Svendsen fortalte om floraen, der er så specielt spændende for Klevads Eng. De guidede os på en rundtur og fortalte og viste os mere om, hvad vi mødte på gåturen i det smukke landskab.

Sidst på eftermiddagen var der afgang til Ganløse Kro, hvor vi spiste den dejlige middag i salen. Efter spisningen var der bal med Roskilde Spillemandslaug. Lise Bergsøe og Jørgen Sten Andersen var på bedste vis forspillere. Under kaffepausen midtvejs fik Kate Larsen og Kåre Fog hver overrakt en flaske portvin som tak for deres veltilrettelagte tur af de to laugs hhv. oldermand og formand. Ballet sluttede kl. 22.30, og alle var enige om, at det endnu en gang havde været en fantastisk fællestur, som Kate og Kåre havde budt os.

 

Vinterens dansekursus på Onsdagscafeen, Musikkens Hus: Dansekurserne der afholdtes ved d. 1. onsdag i vinterperioden var med danseinstruktør Henrik Larsen og ved  musik af Birgitte Rasmussen og Karen Brodersen.

Der har ”Månedens dansekursus” som noget nyt, været gennemført den 1. onsdag i hver måned. Instruktør Henrik Larsen Stevns har en stor del af æren til at det var så stor succes. Og Kate Larsen og Marianne Waarkjær koordinerede på bedste vis, bindeleddet mellem musikstykker og dansetyper. Kurset var gratis for kursisterne. Dansene var valgt ud fra de musikstykker spillemandslauget spillede til dansen efter spillefolkenes Laugsaften. Det gav god mening. Og der var god tilslutning, med knapt 30 dansere til undervisningen.

Der blev arbejdet med mange dansetyper igennem vinteren, ved månedens dansekursuser i Musikkens Hus og vinterens dansekursuser har været en virkelig stor succes.

Og så havde et medlem taget initiativ til et vellykket Polskakursus i Musikkens Hus: Her fortæller medlemmet at -Vores to søndage 26.3. og 2.4. med Henrik Larsen og Peter Eget blev både meget underholdende, fornøjelige og udfordrende for os dansere. Henriks lune humor og den gode stemning mellem Henrik og Peter spredte sig til dansegulvet, så dansefødderne kom med i takten. Kun på sidste dagen, hvor Henrik syntes, vi var blevet så dygtige, at vi skulle prøve vanskeligere polskaer, kneb det med at finde takten for mange af os. 26 dansere var mødt op fra nær og fjern. Faktisk var mange foreninger repræsenteret indenfor et geografisk område fra Helsingør og Gilleleje i nord til Mern i syd. Fra Frederiksberg og Østerbro i øst til bl.a. Høng på Vestsjælland. Kurset gav et overskud på 900 kr., takket være det høje deltagerantal. Beløbet er overdraget til kassereren for Folkedanserlauget. Fornøjelige dansehilsner fra Birgit/tovholder og deltager.

Om Onsdage med Havnedans ved Vikingeskibsmuseets trægulv, Tunet: Tak til alle, der deltog i sommerens havnedans ved Vikingeskibsmuseet. I år var der et mere blandet vejr - med spil og dans til såvel solskin som hård blæst og byger. Alligevel nød vi godt af et fint fremmøde. Vi siger en stor tak til de mange orkesterforspillere, orkesterdeltagere og dansere, som alle bidrog til, at hver aften var en stor succes. Vi sender også en tak til Vikingeskibsmuseet for deres generøse indstilling overfor vores lån af danseplads på Tunet. Vi takker for den tillid, de igen i år har udvist Roskilde Spillemandslaug og Roskilde Folkedanserlaug, så vi atter kunne gennemføre havnedansen. Anders, Roskilde Spillemandslaug, og Jens, Roskilde Folkedanserlaug

Åbningsballet i Festsalen på Østervangsskolen: Tak til alle for det traditionelle Åbningsbal, som snart har været afholdt i 50 år. Og i 2023 afholdt lørdag d.16. september. Og igen med to orkestre, der i den grad bød danserne op til dans. Aftenen havde i den første time dansemusik ved Roskilde Spillemandslaug på programmet. Dertil var den altid oplagte forspiller Jørgen Sten Andersen i sit es. Musikerne hang på, så det blev en fornøjelse at høre såvel musikstykkerne som de vink og anbefalinger, der var vigtige i Jørgens korte danseinstruktioner. Og spillemandslauget var bestemt på toppen den aften.

Derefter fortsatte det lokale orkester KV23. De spillede varieret musik - lige fra polkaer og familiedanse til polskaer og en enkelt “svingpjat” og sluttede aftenen af med to meget smukke valse. Det var musik på et højt niveau. Set ud fra dansernes synspunkt kan dette orkester med det brede roskilderepertoire kun tilskrives deres dygtighed og lange erfaring igennem de mange år, hvor vi indimellem har hørt dem spille. Orkesteret KV23 består af musikerne Thomas Egelund, Lone Darger og Per Darger (violiner), Peter Eget (harmonika) og Steen Dahl (kontrabas).  Der var ikke så mange betalende dansere denne aften– ca. 40. Men alligevel havde vi en usædvanlig fin danseaften med masser af hjertevarme fra KV23.

KV23 smilte og lo, da de blev præsenteret for at modtage den ikke eksisterende pris ”De gyldne børnedansesko” for deres fine samspil og gode dansetav. Orkestret lyttede og nikkede anderkendende til, hvad den ærefulde pris ville have betydet, såfremt folkedanserlauget havde kunnet uddele denne ikke eksisterende fornemme pris.

Fra et team af frivillige var der god opbakning til forberedelserne med alt fra bordopstilling til kaffebrygning med kage osv. Til oprydningen deltog alle dansegæster og det var en fornøjelse at se. Det kørte bare, og jeres indsats vil vi gerne takke hjerteligt for. Det var en usædvanlig fin og hyggelig aften med masser af danseappetit hos danserne. Den snart 50 år lange tradition med dansearrangementer med levende og god dansemusik holder stadig i Roskilde Folkedanserlaug – og helt sikkert også fremover.

Bal d. 25. november med Dreamers’ Circus: Denne store dansefest havde vi i Festsalen på Østervangsskolen.

Virkelig mange havde set frem til den ypperste dansemusik, der p.t. er at høre i Danmark ved Dreamers’ Circus. Aftenen begyndte med spil til dans ved Roskilde Spillemandslaug. De havde denne aften et ønske om, at "musikken virkelig skulle sidde i skabet" og være særligt velklingende, når et professionelt orkester som Dreamers’ Circus senere skulle tage over. Derfor havde lauget to forspillere: Jørgen Sten Andersen og Thomas Egelund. Disse to spillede synkront, så alle i orkestret ikke var i tvivl om rytmen. Dette fordi det er kendt, at i et større akustisk orkester har musikerne vanskeligt ved at høre hinanden i denne store sal, når der spilles uden lydanlæg. Her blev to melodier med Roskilde Spillemandslaug, optaget af Jørgen Jørgensen og lagt ud på YouTube. Idéen lykkedes til fulde. Roskilde Spillemandslaug har aldrig lydt bedre og mere præcist, og det var tydeligt at se, at danserne nød at danse til dette hørbare, fuldtonede orkester. De sprængte alle rammer – ja ikke engang tidsplanen havde de tid til at overholde. De ivrige forspillere fik derved hele programmet fyret af - som det bør og ofte bliver, når der skal spilles til dans i Roskilde Folkedanserlaug. Dreamers’ Circus fik derefter endelig lov til at spille til dans. Nogle vil nok spørge, hvordan det var muligt at få dette fremragende orkester til at spille til bal i Roskilde Folkedanserlaug. Forklaring: Dreamers’ Circus blev 23. september 2021 ved et festligt arrangement i Guldaldersalen udnævnt af borgmester Tomas Breddam til stadsmusikanter, i en årrække, for Roskilde kommune. Senere samme aften var jeg inviteret ind til en snak i baren med de tre unge glade gutter, og de sagde, at de gerne ville gøre noget for os i Roskilde Folkedanserlaug ved at indgå en aftale om at Dreamers Circus skulle komme og spille for os. Ikke koncertspil, med dansespil til et bal i Roskilde. Og hurtigt fandt vi i fællesskab vha. deres manager Tom Sherlock en ledig dato til d. 25. november 2023. Dreamers’ Circus afvekslede på fineste vis deres program med såvel familiedanse som pardanse og kvadrilledanse med mange gode, ukendte, dejlige og velspillede melodier. Alt med rod i den nordiske folkemusik til dans. Alt var så velspillet, som kun et orkester som Dreamers’ Circus formår at gøre.

Inden dansen begyndte, oplyste Rune Tonsgaard, at deres orkestermedlem Nikolaj Busk desværre ikke havde mulighed for at deltage, da han aftenen før var blevet far. Men det var med kort varsel lykkedes at få Andreas Tophøj til at deltage i stedet for. Danserne tog godt imod den varme nyhed, og de fik det fineste og mest avancerede spil til dans fra Rune, Ale og Andreas. Alle havde en uforglemmelig aften.

Julebal 2023 d. 16. december i Festsalen på Østervangsskolen: Tak for et dejligt julebal. Med 92 deltagere i julehumør skabtes der fredag d.16. december rammerne for den gode stemning i festsalen på Østervangsskolen. Aftenen begyndte med indmarch til en julepolonæse ved hjælp af Hanne og Poul fra Køge og spil fra to orkestre med Kristian Bugge som forspiller. Dernæst spillede Folkets Hus Spillefolk op til dans med Asger som forspiller. Og derefter fortsatte Roskilde Spillemandslaug med Jørgen Sten som forspiller. Ved kaffebordet midt på aftenen havde vi fællessang af tre julesange, som Hanne havde medbragt, og Kristian Bugge og Sonnich Lydom spillede dertil. Efter kaffen spillede Kristian Bugge og Sonnich Lydom til dans i en times tid. Og det var bragende godt. Efter deres sidste dansemelodi blev lyset dæmpet, og alle fik et julelys at bære til Sankta Lucia som runddans ved instruktion af Hanne og Poul. Det var meget stemningsfuldt, og her var dansegulvet fyldt op. Slutteligt spillede alle spillemændene til dans under ledelse af Kristian Bugge. Og danseiveren var stadig stor. Alle de medvirkende i dans og spil var enige om, at det da var en forbløffende god aften. Arrangeret af Roskilde Spillemandslaug og Roskilde Folkedanserlaug.

Lidt om "Fremtidens arrangementer": De faste baller kører videre og Guldaldersalen reserveres snarest til næste års Dobbeltbal 2025.

Vi glæder os ved at vi er med i samarbejdet til sommerens Folkemusikfest d. 16. juni i Sankt Hans Have med spil, dans og sang der er gratis for alle.

Vi har Åbningsbal d. 21. september med Farvergade med Clare Tesch, Mads Kjøller Hemmingsen og Julian Svejgaaard Jøregensen d. 21. september.

Dog er det uvist er det om det lykkes at gennemføre Juleballet i for i år. Nærmere herom senere. Vi har også brug for hjælpere her til dette bal d. 7. december.

Vi har snart ved at have tilrettelag en skitse til programmet for Roskilde Folkedanserlaugs 50 års Jubifest i år 2025 på Østervangsskolen. Guldaldersalen er dertil for lille.

En stor tak bringes hermed til alle vores samarbejdspartnere: Og her kan bl.a. nævnes Roskilde Spillemandslag, Folk Roskilde, Rødder Fødder og Stemmer, Folkets Hus Spillefolk, Polyfon Rosilde, Vikingeskibsmuseet Hotel Prindsen, Roskildes Kultur & Idrætsafdeling, Folkedans Danmark Polkalænder og især til redaktør Iben Gaarde-Nissen for redigering og opsætning med fotos til vores indlæg i Lirum Larums infoorgan "Lirekassen".

Roskilde d. 16. marts 2024

Roskilde Folkedanserlaug - Lirum Larum

Jens Markard Andersen, formand

Referat af Generalforsamling vedr. Regnskabsåret 2023 for ROSKILDE FOLKEDANSERLAUG – Lirum Larum afholdt lørdag den 16. marts kl. 15 i Musikkens Hus, Kildegården 6, 1. sal, 4000 Roskilde.


15 fremmødte.

 

 

Referat:

 

 1. Ordstyrer: Jørgen Jensen blev valgt. Og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

 

 1. Referent: Roar B. Nielsen blev valgt.

 2. Formandens beretning: Beretningen blev oplæst og godkendt.

 

 1. Kassererens Beretning: Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
  Under dette punkt opstod diskussion om hvad der kræves i vedtægterne for at opnå økonomisk støtte. Der bør stå, at foreningen er almennyttig, for at vi kan få støtte fra private fonde, og der bør fortsat stå at den er folkeoplysende, af hensyn til støtte fra kommunen. Begge dele kan godt anføres i vedtægterne samtidig. Se videre under punktet Eventuelt.

 2. Forslag fra et medlem om Roskildedansene. Om bl.a. at følge traditionerne som beskrevet i dansebogen: Medlemmet fremlagde forslaget. Forslaget blev debatteret med følgende kommentarer.

Vi er en oprørsdanseforening, danser det vi vil til den musik, der spilles. Vi har ingen indflydelse på, hvad spillemændene vælger at spille. Vi vil ikke bindes. Vi vil ikke have instruktør.

Tanker og forslag om en videre formalisering af, hvordan vi videre

kan arbejde med dansene/musikken blev drøftet. Det af forslagsstilleren fremsendte forslag kom ikke til afstemning, og er dermed forkastet.

 

 1. Valg af Formand (formand er på valg i lige år): Jens Markvard blev genvalgt.

 

 1. Valg af kasserer: Er kun aktuelt i ulige år, dvs. ikke i år.

 

 1. Valg af bestyrelses-medlemmer for 1 år: Roar B. Nielsen og Kåre Fog blev genvalgt. Der er fortsat en bestyrelsespost ledig.

 

 1. Valg af revisor og revisor suppleant: Carsten Rygner blev genvalgt som revisor. Birgitte Nielsen blev nyvalgt som revisor suppleant.

 

 1. Eventuelt:Til næste generalforsamling, i 2025, vil det være praktisk at fremsætte forslag om vedtægtsændringer, sådan at ordene ”almennyttig” og ”folkeoplysende” indgår i vedtægterne.
  Desuden kan der ved den lejlighed foreslås en ny paragraf om fuldmagter, sådan at der fremover kan stemmes ved fuldmagter, dog højst en fuldmagt per fremmødt person.
  Bestyrelsen går videre med disse 2 forslag til forslag om vedtægtsændringer ved generalforsamling i 2025.
  Under dette pkt. blev også drøftet julebal. Det har været for stor en belastning for folkedanserlaugets bestyrelse at arrangere juleballet, efter at vi nu står næsten alene med arrangementet, og efter at det er blevet kutyme at invitere spillemænd udefra. Juleballet kan bedre fremover arrangeres alene med de spillemænd, der vil spille af egen lyst, og gerne i bedre tid før jul. Det kan evt. gå på skift mellem laugene, hvem der arrangerer det, men i 2024 kan folkedanserlauget ikke påtage sig at stå for dette arrangement.

Ordstyreren takkede til sidst for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Formanden takkede de fremmødte for den aktive debat.

 

Formandens beretning samt referat af generalforsamlingen

Formandsberetning for foreningsåret 2022, Roskilde Folkedanserlaug – Lirum Larum


 Foreningsårene 2021 og 2020 var kendetegnet af Corona pandemiens lovmæssige ændringer som vi også måtte døje med ved krav til at vi fik en del aflysninger med dans ved Ondsagscafeen og ved et par enkelte dansearrangementer.

Derimod bød foreningsåret 2022, ja nærmest fra begyndelsen af året på fremskridt, hvorved vi næsten blev overrumplet og udfordret af at det nu var muligt at slække på de tidligere 2 års krav der var om beskyttelse og begrænsninger i samvær og dans. Til at det år 2022 blev en afgørende ny situation om, hvordan vi langsomt i år 2022 skulle genvinde dansernes tiltro til at det nu var muligt at opleve, hvorledes vi igen sidst på året, nød at vi igen havde både det store dansmæssige fælles samvær ved dansen og nu her med det store smil på alles ansigter, da vi igen kunne danse alle typer danse.

Bestyrelse: Bestyrelsen som var blevet genvalgt og fortsatte på posterne som tidligere ved en fuldtallig bestyrelse. Vi har igen haft det normale antal bestyrelsesmøder som før coronaen.

Onsdagscaféen og Havnedansen: Onsdagscaféens fremmødte gæster i Musikkens Hus på Kildegården var fra nytår og indtil maj stadig med lidt reduceret antal fremmødte deltagere.

Ligeledes var fremmødet til aftenerne ved Havnedansen om onsdagen på Vikingeskibsmuseet fra juni var selvfølgelig også lidt reduceret i begyndelsen. Og det steg heldigvis i løbet af sommeren. Men både danseiver og -glæden var stadig intakt. Og spillefolkene de var sjældent under 25 fremmødte. Så både musik og dansen svingede fint.

Onsdagscafeen fortsatte igen fra september måned og vinteren over. Nyt var det at danserne fra oktober måned, ved hver måneds første onsdag, gratis kunne deltage i 1 times danseworkshop med Henrik Larsen fra Stevns som danseinstruktør og ved spil dertil ved Karen Brodersen og Birgitte Rasmussen.. Kate Larsen er tovholder for workshoppen og udgifterne dertil, betales og afholdes af folkedanserlauget.Der har været god  fremmøde til de åbne kurser med 20 – 30 deltagere.

 

Afholdte arrangementer:


Dobbeltballet 2022, lørdag d. 19. marts. Dagen begyndte med kurser i Musikkens Hus på Kildegården om eftermiddagen. 30 deltagere på sønderhoningdansekurset med Henrik Larsen som danseinstruktør og med musik dertil ved Dorthe og Kirstine Uhrbrand. 12 spillefolk på sønderhoningspillekurset med lærerne Peter Uhrbrand og Ole Mouritzen fra Jæ’ Sweevers.
Aftenen bød på dans for 118 dansere til skiftevis spil til dans ved Jæ’ Sweevers og Mads Hansens Kapel i Guldaldersalen på Prindsen. Danserne i alle aldre og de to orkestres besætninger udtrykte samstemmende, at der havde været en usædvanlig god stemning under dansen. Dette pegede på, at danserne nu var begyndt at få lagt Coronaen bag sig.


Fællestur til Røsnæs, Kalundborg og Bjergsted d. 21. maj.Med tilslutning til en god oplevelsesrig dag på Vestsjælland af ca. 50 medlemmer fra Roskilde Spillemands- og Folkedanserlaug.
Vi mødtes vi ved Røsnæs Naturskole kl. 11. Først vandrede vi ud till en tætliggendende sø og der
fangede Kåre 5 orangefarvede klokkefrøer der var fotogene og ved Kåres mange informationer om
disse frøers levevis mv. fik alle også svar på vores mange nysgerrige spørgsmål. Dernæst bød Kåre
og Kate de gående på en rundtur i en 1 times tid, hvor der også under turen
var spisning af de medbragte madpakker i nætheden af hovedet på Røsnæs. Gåturen bød både på et
spektakulært natursceneri og -vejr, ved et flot landskab og en utrolig stærk vind med byger.

Dernæst besøg på Kalundborg Højbys middelalderby, med en omvisning i Kalundborg kirke, hvor vi så også nød at høre Jørgen Sten Andersens fine spil på nyckelharpe. Rundturen i Højbyen fortsatte med de samme 2 vidende rundvisere der fortalte os om den forholdsvis nye viden der er bragt frem om Kalundborgs store borg med ringmur og voldanlæg.
Så lækker aftensmad på byens vandrerhjem.

Derefter til Bjergsted forsamlingshus. Der var der veloplagt dans og spil af spillemandslauget og Optimisterne med Jørgen Sten Andersen og Lise Bergsøe som forspillere. Bjergsted forsamlingshus var en stor succes med god snak og dans
Ved kaffepausen fik Kate og Kåre en varm tak af oldermand og formand for deres store planlagte succesfulde arrangement, inden de hver fik overrakt en velfortjent gave.
Dansen fortsatte så igen indtil alle var enige om at vi oven på en så begivenhedsfuld dag og aften, slutteligt atter måtte give en stor applaus igen som tak til Kate og Kåre for deres store vellykkede program, som vi med glæde havde deltaget i.


Åbningsbal på Østervangsskolen lørdag den 17. september: Ved ballet på Østervangsskolen med danstil musik fra KontraOrkestret og Roskilde Spillemandslaug.
Festsalen var udsmykket med grønne duge, små buketter på bordene og to store buketter på musikscenen, ved deltagelse afca. 62 dansere. Heraf var 12 fra Forsøgskvadrillen, og 14 spillemænd fra spillemandslauget, som alle også var meget danselystne.

Først spillede Roskilde Spillemandslaug veloplagt dansemusik i en halv time.
Dernæst fortalte Poul Bjerager om, hvad der kendetegner de gamle roskildedanse, og samtidig viste Forsøgskvadrillen disse danse, og vi fik vist eksempler på forskelligheden i de til tider genkendelige danse. Peter Eget spillede dertil på harmonika.
Derefter spillede KontraOrkestret og Roskilde Spillemandslaug sammen til roskildedansen i en halv time. Det gav mening at høre de gode indsamlede dansemelodier, som spillemandslauget også har øvet på i et års tid, og det lød rigtig godt.
KontraOrkestret fortsatte med kvadrilledanse m.v. fra scenen. Der var en god dansestemning og en lethed i dansen.

Der var fælles gratis kaffebord midt på aftenen med kage. Her holdt formand Jens denne tale, som Poul Bjarager bifaldt undervejs:
"Kære Poul Bjerager og Al Damlund
Vi har glædet os meget til, at vi nu i dag har fået taget hul på at bruge de gamle fundne melodier og danse, som vi den grad kan takke Poul Bjerager og Al Damlund for, at I har søsat ved Projekt Kontradans for flere år siden. Tak for jeres store arbejde, som har ført til, at vi nu i aften kan få del i, hvad I har at præsentere os for med Projekt Kontradans og -spil.
Jeg håber, at vi fremover formår at forme dette trykte materiale med noder - og snart også
dansebeskrivelser - ind i en nutidig form i vores dans og samvær, som vi har i dag, så vi fremover
kan medvirke til at bruge disse støvede noter og noder i en ny levende kulturtradition for dans og
spil i Roskilde.
Jeg håber, at det fundne materiale vil træde i baggrunden og udvikles videre af brugerne - ved at det
benyttes i vores nye hverdag med spil og dans med udgangspunkt i Roskilde/Lejres glemte
kulturskat.
Poul og Al - I ønskes tillykke med projektet.

Derefter fortsatte dansen, og formanden afsluttede aftenen med en stor tak til alle de medvirkende for, at vi alle fik en rigtig god aften med fælles glæde for såvel dansere som spillefolk. Det tyder på, at vi har et nyt fællesskab med de gamle Roskildemelodier og -danse, som alle har taget til sig. Det var en god dag.

Julebal i Festsalen på Østervangsskolen d. 16. december: 92 deltagere i julehumør skabte fredag den 16. december rammerne for den gode stemning i Festsalen på Østervangsskolen.
Aftenen begyndte med indmarch med en julepolonæse, spillet af to orkestre, Folkets Hus Spillefolk og Roskilde Spillemandslaug med Kristian Bugge som forspiller.
Så fortsatte Folkets Hus Spillefolk til dans med musik, der viste, at orkestret har en stor,  overbevisende rutine med Asger Berg som forspiller.
 
Lige efter holdt oldermand Anders fra Roskilde Spillemandslaug en fin tale med tak for, at Folkets Hus Spillefolk nu har lagt mere end 3.000 noder til dansemelodier i deres digitale nodesamling!
Alle spillemænd i Roskilde gør i det daglige stor brug af den. Nodesamlingen huser også repertoirelisterne for Roskilde Spillemandslaug. De bruges såvel under vores øvning til laugsspil som ved de arrangementer, hvor lauget spiller til dans. Det er et utroligt vigtigt nodebibliotek, som Folkets Hus Spillefolk stiller til rådighed for alverdens folkemusikere.
Som tak for den store indsats fik Folkets Hus’ formand Ole Quistgaard og den nodekyndige Kirsten Sparre-Ulrich hver en flaske vin af Roskilde Spillemandslaug. Ole og Kirsten kvitterede med en tak for talen og sagde, at de fortsætter med udvikling af deres digitale nodesamling med alle de krav, det stiller.
Jørgen Sten fortsatte som forspiller for Roskilde Spillemandslaugs med spil til dans med spil, der som sædvanligt spillede på bedste vis.
Herefter fortalte Roskilde Folkedanserlaugs formand Jens til de to orkestre, at de hver ville være blevet tildelt den ikkeeksisterende ærefulde pris "De gyldne børnedansesko", hvis det havde været muligt. Denne ikkeeksisterende pris har mange dygtige professionelle orkestre alligevel ”modtaget” ved de prisuddelinger, der har pågået siden år 2012. Prisen har været uddelt, når et orkester spiller med et godt dansetav, der samtidig viser, at orkestret spiller til dans på en måde, som både er støttende og energigivende for danserne.
Dirigent Asger Berg modtog prisen på vegne af Folkets Hus Spillefolk, og oldermand Anders modtog prisen på vegne af Roskilde Spillemandslaug.
Jens fortalte slutteligt at prisen har været forsøgt givet til til de orkestre der spiller godt til dans, med en tydelig danserytme. At den meget ærefulde pris De gyldne Børnedansesko nu engang aldrig har eksisteret som en fysisk pris. Alligevel forsøges prisen uddelt når orkestrene udviser et virkelig godt samspil.

Ved kaffebordet midt på aftenen havde vi fællessang. Og til stor overraskelse for det inviterede orkester , var det ved sange fra Folkets Hus’ julesanghæfte. Mette Kathrine Stærk Jensen og Kristian Bugge spillede til de fire sange: Jule hver som jule kan (af Jesper Jensen), Dejlig er den himmel blå (sunget første gang i Folkets Hus i 1976), Hej hop, nu har vi alle jul igen (af Hans Scherfig og Vagn Raastrup) og Et barn er født på Nørrebro (sunget første gang ved Folkets Hus’ juleaften 1971).
Efter kaffen spillede Kristian Bugge og Mette Kathrine traditionelt til dans i en times tid. Også her var dansegulvet fyldt op.
Slutteligt spillede alle spillemændene fem hurtige dansemelodier under ledelse af Mette Kathrine og Kristian Bugge. Og danseiveren var stadig stor.
Alle medvirkende i dans og spil var enige om, at det da var en forbløffende god aften, som i fællesskab var arrangeret af Roskilde Spillemandslaug og Roskilde Folkedanserlaug.


Fremtidige planlagte arrangementer i år 2023 og 24:

I 2023 afholdes der fortsat dans ved Onsdagscaféen i Musikkens Hus på Kildegården i vinterhalvåret, og ligeledes har vi havnedansen på tunet ved Vikingeskibsmuseet i sommerhalvåret.

Kommende baller: Dobbeltbal 2023 på Hotel Prindsen med Jæ Sweevers og KontradansOrkestret samt sønderhoningdanse- og spillekurser om eftermiddagen i Musikkens Hus på Kildegården, lørdag den 18. marts.

Polska "grundkursus" ved tovholder Birgit Møldrup med danseindstruktør Henrik Larsen Stevns med spil  af Peter Eget i Musikkens Hus, 1. sal, lokale 101, søndagene den 26. marts og 2. april.

Fællestur til Nordsjælland d. 4. juni,. Først til Skenkelsø Mølle Ølstykke, hvor vi ser Møllemuseet og en udstilling af ganle malerier fra egnen, som Kåre fortæller om. Derfra til et naturoprettet område ved Mølleåen, hvor skovfoged Jens Nielsen og botaniker Annita Svendsen viser natuen frem. Derefter til Ganløse kro, hvor vi spiser aftensmad og dansen.


Bal med Dreamaers' Cirkus lørdag d. 25. november 2023 kl. 19.30 i Festsalen på Østervangsskolen. Og mange ser allerede nu frem til dette bal.  

Med de 2 sikre danseorkestre ved Roskilde Spilemandslaug og Dreamers’ Circus bliver det et brag af en dansefest, som vi ser frem til at præsentere med stor glæde.

Det er en sjælden mulighed, for at opleve bandet Dreamers’ Circus spille op til dans.


Julebal 2023 Om vi så også når juleballet den 16.december på Østervangsskolen, er endnu ikke helt afklaret. Men lur mig Men lur mig om vi nu alligevel afholder Juleb ....i år 2023. Det tyder nu alligevel på, at vi igen holder jul som vi plejer.

Dobbeltbal 2024 i festdalen på Østervangsskolen med Jæ Sweevers og Mads Hansens Kapel, samt igen med sønderhoningdanse- og spillekurser om eftermiddagen i Musikkens Hus på Kildegården er planlagt og aftalt til lørdag den 2. marts år 2024.

Og hvad vi videre planlægger er en hemmelighed som vi først åbenbarer ved næste års generalforsamling den 16. marts år 2024.


En stor tak til: Alle de hjælpsomme medlemmer for praktisk hjælp ved arrangementerne i form af billetsalg, kagebagning, kaffebrygning, barvagter, til- og afrigning af salen m.v.

Vikingeskibsmuseet for museets generøse indstilling at vi kunne være med dans på Havnen fra maj måned.

Roskilde Spillemandslaugs ved oldermand Anders Clausager der trods skiftende Coronaregler har kunnet spille musik til vores dansearrangementer.

Forspillernes rolle ved spillemandslaugets musik ved Havnedansen, Onsdagscafèen og ved baller.

Mette Vedfelt der tappert i nu mere end 23 år har været leder af Lirum Larums Aftenskole. (denne ophørte med kursus drift pr. 31. oktober 2021 og er nu er afviklet).

Webmaster Per Søgård og Anders Clausager for redigering af vores hjemmeside og den nye fælles Lirum Larum hjemmesideplatform.

Iben Garde-Nissen for redigering af vores indlæg til Lirekassen.

Webmaster Per Søgaard og Anders Clausen for at holde foreningens hjemmeside opdateret med vores arrangementer osv. Og for opbygningen af den nye info portal for de 4 foreninger der stortrives i Lirum Larums samarbejdsregi.

Lirekassen. Lene Buch for udsendelse af Lirekassen.

Koordinatorer ved Onsdagscafèen, Birthe Hansen og Kurt Johan Nielsen for at få- og holde kontakt til månedsværterne.

Bestyrelsesmedlemmerne i Roskilde Folkedanserlaug ved kasserer Kate Larsen, næstformand Kåre Fog, sekretær Roar B. Nielsen og bestyrelsesmedlem Tine Bruun for et enestående samarbejde med planlægning, afvikling og evaluering af såvel møder som arrangementer.

Revisor Carsten Rygner der varetager revision af vores regnskaber.

Her er link til hjemmesiden med komplet formandberetning   

Dato 1. marts 2023

Roskilde Folkedanserlaug – Lirum Larum

Jens Markvard Andersen, formand

 

 


Referat Generalforsamling 4. marts 2023 Roskilde Folkedanserlaug - Lirum Larum


14 fremmødte

1).Valg af ordstyrer og referent: Jørgen Jensen, som konstaterede at dagsorden var rettidigt indkaldt. Roar B. Nielsen, blev valgt som referent.

2).Godkendelse af dagsordenen: Under dette punkt erklærede forslagsstiller et medlem på generalforsamlingen, at vedkommende trak sine forslag tilbage under punkt 5 (Indkomne forslag) og redegjorde for sine begrundelser for tilbagetrækningen. Generalforsamlingen tog ad notam, at forslagene blev trukket.

3).Formandens beretning: Formanden oplæste sin på forhånd nedskrevne beretning. Den blev godkendt.

4).Kassererens Beretning: 51 medlemmer , heraf 3 æresmedlemmer.

Vi fik 51.350 kr fra den nedlagte aftenskole.
Vi brugte 2.859,12 på dansekursus i 2022, og regner med at bruge ca. 5.500 kr. i 2023 så i alt ca 8.360 kr. for dansekursus.
Vi har haft udgifter til baller på 24.894,60 kr.,
fået kommunalt tilskud i 2022 på 11.000,00 kr.
og overført tilskud givet i 2021 på 7.580,00 kr.
Det giver et underskud på 6.314,60 kr.
Det underskud stammer delvis fra vores åbningsbal, som vi ikke fik tilskud til.
Vi har brugt på foreningskontoen til bl.a. hjemmeside, lokaleleje, kursus og gaver.
Beløbene under diverse er omfatter bl.a. medlemsudflugt.
Dansekurset på de første onsdagsaftener i hver måned har været godt. Men der har været så meget administrativt besvær, at kassereren ikke fremover vil påtage sig at stå for det. Skal det gøres, skal det ske under aftenskolen; men det bliver til andre takster.
Regnskabet var uddelt og blev godkendt.

5). Indkomne forslag: Forslag trukket tilbage.

6).Valg af formand: Formand er ikke på valg på ulige år.

7).Valg af kasserer: Kate Larsen, blev genvalgt.

8).Valg af bestyrelse: Kåre Fog og Roar B. Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen. Tine Bruun udtræder af bestyrelsen. Der er derfor en plads ledig. Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at optage endnu et bestyrelsesmedlem.

9). Valg af revisor: Revisor Carsten Rygner blev genvalgt. Jørgen Jensen blev valgt til revisor suppleant.

10). Evt.: De forslag, som blev trukket fra punkt 5, vil blive debatteret af bestyrelsen.

Angående dansetyper. Der blev kort udvekslet forskellige synspunkter om en enkelt dansetype der kan være mindre interessante for nogle af danserne at danse ved et bal. Andre anså ikke dette som et problem.


Der blev drøftet om vi skal vi lave flere kurser den 1. onsdag i måneden i vinterhalvåret 2023/24. Kurset i 2022/23 er meget vellykket; Hvorvidt om dette kan gennemføres i samme omfang blev diskuteret og det vil bestyrelsen arbejde videre med.

Kommunen havde i foreningsår 2022 ikke givet støtte til baller i samme omfang som tidligere. Bestyrelsen vil arbejde videre med udvikling af de fremtidige baller og finde en ansvarlig løsning.

Der blev spurgt til, om tunet på havnen er klar til juni. Jens vil spørge Vikingeskibsmuseet om det.

Af økonomiske grunde vil flere baller fremover blive afholdt på Østervangsskolen, med mindre vi modtager tilskud.

Jens Markvard Andersen oplyste, at han fortsætter som formand til næste års generalforsamling d. 16. marts 2024.


Ordstyreren takkede til sidst for god ro og orden ved generalforsamlingen,

Formanden afsluttede generalforsamlingen og takkede de fremmødte for aktiv debat og for at der havde flere deltagere end der har været ved de senere generalforsamlinger.


Formandens beretning samt referat af generalforsamlingen

Formandens beretning for år 2021

Foreningsåret 2021 var i lighed med år 2020 på mange måder et skelsættende år med mange aflysninger og nye krav til dansere og foreningen om, hvorledes dans skulle tilpasses, så arrangementerne kunne gennemføres på forsvarlig vis efter de skiftende coronaregler, som vi blev budt på i løbet af året.

Bestyrelsen Bestyrelsens medlemmer blev genvalgt ved den udsatte generalforsamling (for foreningsåret 2020) den 26. september 2021. Det lykkedes ligeledes at få besat den ledige bestyrelsespost med Tine Bruun. Vi arbejdede derefter med en fuldtallig bestyrelse. Bestyrelsen fortsatte på posterne som tidligere. Det var alt i alt et roligt år for Roskilde Folkedanserlaug, og pga. perioder med delvis coronanedlukning afholdt vi færre bestyrelsesmøder til planlægning og evaluering af vores balarrangementer og aflyste arrangementer. Vores mangeårige revisor Anne Pedersen fratrådte. Hun var også vores PR-konsulent og fik stor tak for de mange år med revision og PR-rådgivning. Den nyvalgte revisor blev Carsten Rygner. De to nyvalgte på holdet blev budt hjertelig velkommen.

Onsdagcaféen Pga. det høje smittetal var onsdagscaféen coronalukket fra januar og frem til maj. Fra september fortsatte den i Musikkens Hus på Kildegården. Dog var det nødvendigt at lukke ned i knapt tre uger i oktober, da knapt 10 % af dansemedlemmerne var blevet ramt af corona. Efter efterårsferien fortsatte vi igen med de samme restriktioner, som vi stort set havde haft om sommeren. Arealkravet forsvandt i løbet af eftersommeren. Det bød på en række praktiske problemer, idet der af hygiejniske årsager var risiko for coronasmitte ved salg af kaffe og kage. Derfor var der enighed om, at det var fornuftigt ikke at gennemføre salg af kaffe og kage i lokale 101. Fremmødet på aftenerne var selvfølgelig reduceret og præget af, at folk stadig var meget forsigtige.

Havnedansen Havnedansen startede den 5. maj med foreningsøvespil og -øvedans og var frem til den 9. juni et lukket arrangement for medlemmer med spil og dans i adskilte felter. Dansen skulle være med to meters afstand mellem parrene, ingen partnerskift, men mulighed for at danne dansefamilier ved f.eks. par- og kvadrilledanse (disse skulle så fastholdes hele aftenen iht. gældende coronaregler). Alligevel nød alle at komme i gang igen med dans og spil efter lang tids pause. Fra den 16. juni fortsatte havnedansen som åbent arrangement frem til ultimo august - dog med krav om fremvisning af coronapas og ID, da vi skulle opfylde coronareglerne i Museumsloven. Dette resulterede i, at der var mere lempelige krav til deltagerbegrænsning for såvel tilskuere, spillefolk som dansere. Vi fortsatte dog efter de tidligere regler ved pardanse, med gentagne afspritninger osv. Tak til alle for den udviste gode indstilling og tålmodighed, så det aften for aften blev til en voksende deltagersucces.

 Arrangementer Foreningsåret 2021 fortsatte med mange aflysninger og coronakrav. Således blev det planlagte dobbeltbal den 6. februar udsat til år 2022. Og den planlagte forårsfællestur lørdag den 16. maj blev aflyst.

Fritidsfestival Den 22. august deltog vi i Fritidsfestival på Kildegården kl. 10–14 sammen med Roskilde Spillemandslaug og Folk Roskilde. Det var første gang, at Kildegården havde inviteret Kildegårdens foreninger (brugere) til et sådant arrangement. Idéen var at kommunens borgere skulle komme og shoppe rundt i foreningernes pavilloner (opstillet af Kildegården) og blive inspireret til at høre mere om foreningernes aktiviteter. Vi uddelte flyers m.v. Deltagerantallet var dog stærkt begrænset, og det var mest foreningsdeltagerne fra nabostandene, vi fik hilst på. Det antages, at der var fremmødt ca. 400 foreningsdeltagere. Sammen med musik fra spillemandslauget havde vi ½ times dans med deltagelse af "publikum" på trædansegulvet foran Kildegårdshallen. Fremover må vi drøfte, hvorvidt vi skal deltage i arrangementet igen, og om vi kan nøjes med at lave dans hvert andet år og håbe på, at nogen kan løbe dette arrangement i gang, så der kommer flere deltagere.

Fællestur Der var god tilslutning til en god oplevelsesrig dag på Midtsjælland den 15. august. Først bød Kåre og Kate 45 deltagere fra spillemands- og folkedanserlaugene på en 1½ times sejltur på Sorø Sø. Efter kaffepause på parkeringspladsen ved Suserup Skov ledte Kåre os i gåsegang gennem den smukke skov. Den har været urørt i ca. 300 år. Takeawayaftensmaden nød vi på Broby Gamle Skole, og efter sang, lagkage og kaffe fortsatte vi med spil og dans. Alle var imponerede over de mange indtryk i løbet af dagen. Her kan også nævnes Kates og Kåres gode planlægning med rundvisning, maden, den lækre musik til dansen og de gode samtaler med nye kontakter på tværs af de to laug - medvirkede til, at alle har mod på endnu en fællestur i foråret 2022. De to laug overrakte de to brave turguider nogle passende flasker som tak for den gode tur - til en stor klapsalve fra deltagerne.

46-års jubilæumsfest Vores coronaaflyste 45-års jubilæumsfest var blevet udsat til den 18. september i år 2021 og blev dermed til en 46-års jubilæumsfest. Festen bragede igennem hos 10 danserne med en dansetørst, der blev udlevet ved aftenens store danseprogram. Bordene var dækket op med grønne duge og blomsterplanter, og aftenen begyndte med boblevandsgalla med brut i plastbægre, der smuttede af sted, som om der var skænket champagne. Værtinde her var Anne Petersen. Efter formandens korte velkomst fortsatte formand for kommunens kultur- og idrætsudvalg Claus Larsen med en fin åbningstale, som tegnede et fint billede af folkedanserforeningens betydning i Roskilde Kommune. Stifter af Roskilde Folkedanserlaug, æresmedlem Poul Bjerager, kom i sin tale med betragtninger om, hvad Lirum Larum-organisationen var før i tiden, og om, hvordan den gennem årene har udviklet sig. Poul fortalte endvidere om det nyeste skib, der er ved at blive søsat: Flere arbejdsgrupper har længe arbejdet med Projekt Kontradans med udgangspunkt i egnens lokale danse og dansemelodier, som de har indsamlet og bearbejdet. Formidlingen skulle bl.a. ske ved en release ugen efter på Hotel Prindsen med nodebogen Kontradans bind 1. Dansebogen Kontradans bind 2 var planlagt til at udkomme omkring nytår (er stadig udsat). Roskilde Spillemandslaug stillede med et dejligt orkester, der spillede til dans i nøjagtigt 45 minutter - fordi spillemandslauget er stiftet for 45 år siden. Både dansere og formanden var glade for, at coronanedlukningen var slut, så det var muligt at danse igen. På denne aften kunne vi tydeligt se båndene mellem spillemandslauget og folkedanserlauget - de to laug er afgørende for hinandens eksistens. Embla-gruppens 12 kvinder (foto ovenfor) dansede flot performancedans, ligesom ved folkedanserlaugets 40-års jubilæum. Nu med dansestykket Mooves & Melodies til musik af Phønix. Anja Præst og Jesper Vinter spillede op til vestsjællandsk dans, og vi fik også danset til den friske melodi Oksekow. Til sidst spillede Phønix Dance med Balfolk til aftenens sidste jubilæumsdanse. Samværet omkring musik og dans er stadig et vigtigt livsvilkår for alle. Og både spille- og danseglæden var stor for alle denne aften.

Mere aflysning sidst på året Fællesbal og julebal, planlagt til hhv. november og december, måtte aflyses pga. medlemmers tips om deres betænkelighed vedr. smitterisiko.

Planlagte arrangementer i år 2022 Dobbeltbal 2022 i Guldaldersalen på Prindsen og kurser i Musikkens Hus lørdag den 19. marts. Fællestur lørdag den 21. maj til søen med klokkefrøer på Røsnæs, rundtur med guide i Kalundborg Højbys middelalderby og sluttelig bal i Bjergsted forsamlingshus. Åbningsbal september 2022 med musik ved Roskilde Spillemandslaug og roskildebal med det store femmands Kontradanseorkester.


En stor tak til:

* Alle de hjælpsomme medlemmer for praktisk hjælp ved arrangementerne i form af billetsalg, kagebagning, kaffebrygning, barvagter, til- og afrigning af salen m.v.

* Roskilde Spillemandslaug for den gode dansemusik.

* Vikingeskibsmuseet for deres generøse indstilling, at vi kunne være med dans på havnen fra maj måned.

* Roskilde Spillemandslaugs oldermand Anders Clausager for et usædvanligt tidskrævende samarbejde om at knække koden på årets skiftende coronaregler.

* Forspillernes rolle ved spillemandslaugets musik til havnedansen, onsdagscaféerne og jubilæumsballet.

* Mette Vedfelt, der tappert i mere end 22 år har været leder af Musikaftenskolen Lirum Larum (denne ophørte med kursusdrift pr. 31. oktober 2021 og er nu under afvikling).

* Webmaster Per Søgaard for redigering og opdatering af vores hjemmeside og for arbejdet med test af en ny fremtidig hjemmesideplatform.

* Iben Gaarde-Nissen for redigering af vores indlæg til Lirekassen.

* Lene Buch for udsendelse af Lirekassen.

* Onsdagskoordinatorerne Birthe Hansen og Kurt Johan Nielsen for at få og holde kontakt til månedsværterne.

* Bestyrelsesmedlemmerne - kasserer Kate Larsen, næstformand Kåre Fog, sekretær Roar B. Nielsen og bestyrelsesmedlem Tine Bruun - for et enestående samarbejde med planlægning, afvikling og evaluering af såvel møder som arrangementer.

* Anne Petersen, der igennem mange år har revideret laugets regnskaber, skal have en særlig tak for de mange års revisionsarbejde. Anne Petersen havde ønsket at fratræde dette tillidserhverv pr. 25. september 2021.

* Revisor Carsten Rygner, der varetager revision af vores regnskaber.


Dato 9. marts 2022 Roskilde Folkedanserlaug – Lirum Larum

Jens Markvard Andersen, formand


Generalforsamlingsreferat Roskilde Folkedanserlaug afholdt generalforsamling den 12. marts 2022.


1) Valg af ordstyrer. Jørgen Jensen blev valgt. Referent: Roar Nielsen.


2) Godkendelse af dagsorden. Godkendt.


3) Formandens beretning blev oplæst af Kåre Fog, da formand Jens havde måttet melde corona-afbud. Beretningen blev godkendt. Debat om formandens beretning: Forslag om, at årsberetningen ikke skal i Lirekassen, men at der henvises til hjemmesiden, hvor den lægges. Ingen endelig beslutning herom. Formandens beretning kan læses efter dette referat.


4) Kassererens beretning. Regnskabet blev godkendt. Der opstod debat om, hvorvidt foreningen skal bruge penge på danseundervisning (se nærmere under pkt. 10). Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen må bruge penge til danseundervisning, hvis der findes en god måde at arrangere det på.


5) Indkomne forslag. Der er behov for at ændre vedtægterne, så det fremgår, at foreningens hjemsted er Roskilde Kommune. Derfor er der formuleret ændringer af foreningens vedtægter. De nye vedtægter blev præsenteret til generalforsamlingen med den komplette tekst, inklusive vedtægtsændringen i stk. 2, hvor hjemstedet er ændret til Roskilde Kommune. Roskilde Folkedanserlaug Lirum Larums nye fremviste vedtægt af 12/3 2022 blev godkendt af generalforsamlingen.


6) Valg af formand. Jens blev valgt og fortsætter, men vil gerne aflastes, hvis der er nogen, der melder sig.


7) Valg af kasserer - ikke aktuelt.


8) Valg af bestyrelsesmedlemmer. Kåre Fog, Roar B. Nielsen og Tine Bruun blev genvalgt til bestyrelsen. Der må gerne være flere, der melder sig.


9) Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Carsten Rygner blev genvalgt. Jørgen Jensen blev valgt til revisorsuppleant.


10) Eventuelt. Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til, at der kommer noget danseundervisning, især for begyndere. Konkret foreslås undervisning den første onsdag i hver måned, hvor spillemandslauget har laugsaften til kl. 20. Nogle deltagere ytrede ønske om, at kaffe- og kagesalg til onsdagscaféen genindføres. Det må dog nok udsættes, til corona ikke længere er et problem.

i

Formandens årsberetning for år 2020

Forenings år 2020 var på mange måder et skelsættende år med mange aflysninger og krav til dansere og forening om, hvorledes at dans i vores forening på ny måtte afvikles på forsvarlig vis.

Arrangementer:
Her er en typisk annonce til vores Dobbeltbal før der indtraf Corona i Danmark
Dobbeltbal lørdag 15. februar kl. 19.30-23.30, på Østervangsskolen. Musik: Jæ Sweevers (sønderhoninger) og Mads Hansens Kapel (alm. folkedans). Kurser samme dag på Østervangsskolen: se næste side under Musikaftenskolen Lirum Larum. Festmiddag kl. 18 med buffet på Restaurant Hua Long (50 m fra skolen), pris 149 kr. inkl. dessert og kaffe, ekskl. drikkevarer. Bestilling til Hua Long på xxxxxx inden 12. februar, oplys navn og antal personer. Betales ved ankomst.
Entre 150 kr.

Her er et lille referat mv. om Dobbeltbal 2020: Igen var dobbeltballet (lørdag d.15. februar) afholdt med en stor succes. Dagen startede med sønderhoningdanse- og spillekurser om eftermiddagen, der havde ca. 35 deltagere. Derefter var der 50 personer til festmiddag kl. 18 på Restaurant Hua Long. Festsalen på Østervangsskolen bød på en velbesøgt danseaften - ca. 125 dansere, hvoraf de 25 var under 30 år - med musik til Jæ Sweevers og Mads Hansens Kapel. Både spille- og danseglæden var i top. Mads Hansens Kapel, som her var med for første gang hos Roskilde Folkedanserlaug, løste opgaven fortrinligt, og de har sagt ja til at komme og spille sammen med Jæ Sweevers igen til næste år. En stor tak til alle, som medvirkede til, at vi fik en festlig aften og ligeledes tak til alle der medvirkede med hjælp ved alt det praktiske.
Endvidere har skolen lovet, at vi ikke kommer til at høre en lyd fra alarmen til næste år.

Planlagt Fællestur
Holmstrup Firetur Lørdag d. 16. maj med start med at se på klokkefrøer på Røsnæs, rundtur med guide i Kalundborg Højbys middelalderby og sluttelig et bal i Bjergsted forsamlingshus måtte aflyses pga. skærpede Coronaregler. Turen var planlagt som et arrangeret med en udflugt for medlemmer af Roskilde Folkedanserlaug og Roskilde Spillemandslaug.

Planlagt 45 års Jubilæum for Roskilde Folkedanserlaug
Grundet Coronasituationen var det nødvendigt at udsætte afholdelsen af folkedanserlaugets 45-års jubilæumsfest, planlagt til lørdag den 19. september. Med dansespil af Roskilde Spillemandslaug, performancedans med Embla ved musik af Phønix og dansebalmusik af Phønix.

Først om planlagt ikke afholdt generalforsamling
Generalforsamling lørdag d. 14. marts 2020 kl. 15 i Musikkens Hus blev aflyst pga. skærpede Coronaregler

Planlagt afholdt Udsat Generalforsamling 2020,afholdt d. 26. september
Og her er det særligt værd at nævne 3 vigtige forslag der var til behandling.

Forslag 1. Om forslag om ændring af foreningsnavn der var indstillet af bestyrelsen, med et tilføjelse af Lirum Larum til laugets navn.
Begrundelsen for bestyrelsens forslag var følgende. Det har i praksis gennem flere år vist sig, at Roskilde kommune ofte har haft svært ved at forstå, at der er flere foreninger, uden navn Lirum Larum i foreningsnavnet der er medlem af paraplyorganisationen Lirum Larum.
Dette problem drøftedes ved det seneste Fællesmøde for Lirum Larum i efteråret år 2019. Her var der blandt foreningerne enighed om, at hver forening snarest tilføjer Lirum Larum til foreningens navn.
Bestyrelsen har derfor ved bestyrelsesmøde den 19.12.2019 enstemmigt indstillet følgende vedtægtsændring: Paragraf 1, Foreningens navn, ændres fra Roskilde Folkedanserlaug til: Roskilde Folkedanserlaug - Lirum Larum. Forslaget blev vedtaget generalforsamlingen.

Forslag 2. Er indstillet af bestyrelsen og er drøftet og godkendt på generalforsamlingen med godkendelse af foreningen som en folkeoplysende forening og med en teknisk stiftende generalforsamling under generalforsamlingen, der kunne få kommunens anerkendelse af at Roskilde Folkedanserlaug derved kunne blive godkendt som folkeoplysende forening, ved at kommunen fik tilsendt et referat af generalforsamlingen afholdt d. 26. september 2020 om den ”stiftende” generalforsamling”. Alt dette fordi Roskilde Folkedanserlaug ikke tidligere har været en folkeoplysende forening. Derefter har vores forening fået ny status på kommunens foreningsportal og nu er det muligt, med en højere charge i det kommunale system, at søge om lokaler og bedre fastholde disse lokaler for vores baller m.v.
På et møde med Roskilde Kommune Kultur & Idræt d. 2. marts 2020 blev det oplyst, at det kan godkendes af forvaltningen ved, at vores generalforsamling godkender nedenstående sætning og fremsender vores generalforsamlingsreferat til Kultur & Idræt: Ved denne generalforsamling betragtes det som en stiftende generalforsamling for Roskilde Folkedanserlaug – Lirum Larum, som derefter er en folkeoplysende forening." Dette skal stå i generalforsamlingsreferatet, men har ikke nogen indflydelse på eksisterende tekst i vores vedtægter. Dette er nu fuldendt.

Forslag 3. Om "konsulent-arbejdsgruppe” fra Rødder, Fødder & Stemmer blev diskuteret og drøftet og fik tilknyttet en generalforsamlingsbeslutning med en indstilling om at det konkrete forslag fra Rødder, Fødder & Stemmer ikke var præcis i omfang og formål og at vi bad derfor om en yderligere konkretisering af forslaget fra Rødder, Fødder & Stemmer.
Dette drøftedes igen på efterårets Fællesmøde i Lirum Larum og samme formulering blev stort set gentaget og sendt til Rødder, Fødder & Stemmer.
Det resulterede i at Rødder, Fødder & Stemmer kvitterede med en besked om at, da de ikke mente fordi - der ikke var tilstrækkelig opbakning til deres forslag, aflyste de deres forslag til et samarbejde (altså et forslag som nærværende formand i folkedanserlauget ville antage at det på langt sigt ville kunne sikre en fælles infoplatform og et ansigt ud af til med en positiv PR-værdi for de 2 Lirum Larum-foreninger, Roskilde Spillemandslaug og Roskilde Folkedanserlaug og foreningerne i Rødder, Fødder & Stemmer. Men lad os nu se hvad fremtiden bringer af nye tiltag).

Fællesbal og Julebal
Planlagt i henholdsvis november og december måned - måtte aflyses pga. Coronaregler.

Osdagsdansen
Rettelig hedder det Onsdagscafèen. Denne danseaften mv. har haft trange kår i år 2020 med mange vanskelige omstændigheder. Først var der ned lukning pga. Coronarestriktioner fra det tidlige forår d. 11. marts og frem til ultimo maj.
Onsdagsdansen var i denne periode flyttet til Østervangsskolen fra september måned. Det bød på en række praktiske problemer, idet der f.eks. ikke mere var mulighed for salg af kaffe og kage i lokalerne og ved et arealkrav pr, deltager iht. gældende Coronaregler for indendørs arrangementer.
Igen var der ned lukning fra den sidste onsdag i oktober og frem til jul.

Havnedansen
Startede igen op med et forsigtigt buskspil i mindre grupper uden dans fra juni og frem til ultimo juli måned.
I august måned var der ”tilpasset havnedans” med Coronakrav til såvel dansere, som spillere og tilskuere. Endvidere krav om at vi i alt max måtte være 100 deltagere. Dette efter at vi forinden havde drøftet det ved et møde i maj måned med Vikingeskibsmuseet, for at afklare mulighederne ved de nye Coronaregler der var gældende for udendørs dansearrangementer. Ved mødet deltog oldermand Lise Bergsøe og formand Jens Markvard fra de 2 laug. En godkendelse af den ansøgning vi havde sendt til Politi, modtog vi i ultimo maj måned og Vikingeskibsmuseet spurgte om de måtte videresende vores ansøgning, med tegning der viste opdelingerne af grupperne, til de andre danseforeninger som de har til at danse på tunet.
Der var endvidere krav om 2 m afstand mellem danseparrene, ingen partnerskift og de dannede familier ved f.eks. kvadriljedanse, fastholdes hele aftenen osv. iht. gældende Coronaregler.
Alligevel nød alle at komme i gang igen med dans og spil efter lang tids pause.

En stor tak til alle:

Der deltog ved Havnedansen i august måned. På de fire onsdage blev den gennemført med en ny, uprøvet samværsform med restriktioner for dansetyper - dans med samme partner hele aftenen - krav om maks. 100 personer, inkl. tilskuere, spillefolk og dansere - gentagne afspritninger af håndflader og meget mere. Alligevel lykkedes det at få fire aftener med fornuftige og gode danseoplevelser. Tak til alle for den udviste gode indstilling og tålmodighed, så hver aften blev en succes. Tak til Roskilde Spillemandslaug, Havnebanden, Havnefronten og Videsøhusgruppen for den gode dansemusik. Vi sender også en stor varm tak til Vikingeskibsmuseet for museets generøse indstilling: Blot vi overholdt de gældende Coronaregler under arrangementet, var det muligt at gennemføre havnedansen i år. Vi takker for den tillid, I har udvist til havnedansen, og for jeres samarbejde under de afholdte møder med Roskilde Spillemandslaug og Roskilde Folkedanserlaug.

Roskilde Spillemandslaugs to oldermænd i år 2020, Lise Bergsøe og nyvalgt oldermand Anders Clausager for et usædvanligt tidskrævende samarbejde med at knække koden på årets skiftende Coronaregler, samt for spillemændenes spil ved Havnedansen og Onsdagscafèen.

Mette Vedfelt der tappert igen har videreført aftenskolen efter et lederskift.

Webmaster Per Søgaard for redigering af vores hjemmeside og tanker og test af en ny fremtidig hjemmesideplatform.

Iben Garde-Nissen for redigering af formandens indlæg til Lirekassen.

Koordinatorer ved Onsdagscafèen, Birthe Hansen og Kurt Johan Nielsen for at få -og holde kontakt til månedsværterne.

Bestyrelsesmedlemmerne i Roskilde Folkedanserlaug ved kasserer Kate Larsen, næstformand Kåre Fog og sekretær Roar B. Nielsen for et enestående samarbejde med planlægning, afvikling og evaluering af såvel møder som arrangementer.

Revisor Anne Pedersen der igennem mange år har revideret laugets regnskaber - skal have en særlig tak for de mange års revisionsarbejde. Anne Pedersen ønsker at fratræde dette tillidserhverv pr. 25. september d.å.

25. september 2021
Jens Markvard Andersen, formandReferat af Udsat generalforsamling for foreningsåret 2020.
Lørdag den 25. september 2021, kl. 15 – 17:15 i Musikkens Hus, Kildegården 6, 1. sal, lokale 106.

Referent Roar B. Nielsen

Tre medlemmer foruden bestyrelsen var mødt op.

1).Valg af ordstyrer:
Tine Bruun valgt til ordstyrer der straks konstaterede at generalforsamling var lovlig indkaldt.

2).Godkendelse af dagsorden:
Godkendt, efter tilføjelse af, Orientering om bestyrelsens beslutning om køb af dansebogen til medlemmerne og om evt. danse instruktion i Roskilde danse.

3).Formandens beretning til debat og godkendelse:
Blev oplæst og diskuteret og ved at formanden svarede løbende på spørgsmålene efter hvert afsnit.
Efter tilføjelse med familiedannelse ved kvadrilledanse, samt tak til den afgående revisor med regnskabsrevidering gennem de mange år, blev beretningen derefter godkendt.

3).Kassererens beretning og godkendelse:
Kasserer gennemgik regnskab og svarede på de stillede spørgsmål og regnskab blev derefter godkendt.

4).Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.

5).Valg af formand, lige år: Ikke aktuelt i år.

6).Valg af kasserer, ulige år (Kate, modtager genvalg):
Kate Larsen genvalgt

7).Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Kåre Fog og Roar Nielsen modtog genvalg. Tine Bruun valgt som vacant. Nu er bestyrelsen fuldtallig

8).Valg af revisor og revisorsuppleant (revisor Anne Pedersen modtager ikke genvalg):
Carsten Rygner valgt som revisor.

9).Eventuelt:
Forslag 1. Dansebog til medlemmer. Formanden orienterede om bestyrelsens beslutning om at folkedanserlauget indkøber ”Dansebogen” til medlemmer.
Bogen formidler de tilhørende og genopdagede 80 traditionelle egnsdanse i Projekt Kontradans med ”Dansebogen, Bind 2”, udkommer formentlig ved nytårstid og vi håber atden kan uddeles til medlemmerne i primo februar måned.

Forslag 2 Om det er muligt at lave danseinstruktion med Roskilde egnsdanse ved den 1. onsdagsdansi måneden ved Onsdagscafèen. Formanden orienterede om nogle strøtankerfor at dette evt. kunne iværksættes og om hvorvidt at bestyrelsen kunne arbejde videre med dette. Og om at det måske ogsåvil kræve en accept ved et Lirum Larum Fællesmøde.Endvidere om nyeste planer med at lave et Roskildebal ved næste års Åbningsbal med spil ved både et professionelt orkester og Roskilde Spillemandslaug.

10).Generalforsamling afsluttes: Ordstyrer takkede forsamlingen for god ro og orden. Formand takkede ordstyrer for den gennemførte direktion til at vi havde en god generalforsamling og afsluttede derefter generalforsamlingen.

Formandens årsberetning for år 2019

Bestyrelsen
Bestyrelsens medlemmer lod sig genvælge ved generalforsamlingen. Kasserer Kate har fået et nyt regnskabssystem, da det var vanskeligheder med at opdatere på det gamle system. Endvidere har vi skiftet bank til Danske bank. Vi har afholdt en del bestyrelsesmøder til planlægning og evaluering af vores balarrangementer mv. Det har alt i alt været et roligt foreningsår for Roskilde Folkedanserlaug.

Årets arrangementer
Endnu en gang var der stor opbakning til Roskilde-/sønderhodagen lørdag den 16. februar. Eftermiddagens to dansekurser med sønderhoningdans ved Rikke Rasmussen og spil dertil af Dorte Uhrbrand i Musikkens hus samt Roskildedansekurset ved Poul Bjerager i Byens Hus havde god tilslutning. Spillekurset med sønderhoningmelodier ved Peter Uhrbrand og Ole Mouritzen i Musikkens Hus var ligeledes godt besøgt.
Til festmiddagen kl. 18 i Guldaldersalen deltog 50 personer. Derefter blev bordene ryddet, og alt var igen klar til dans. Fra kl. 20 dansede ca. 120 personer til hhv. Jæ'Sweevers og trioen Bjerager/Grue/ Damlund. Orkestrene spillede med mange skift og med henholdsvis korte og lidt længere danseforløb. Dette sikrede, at der var en god stemning gennem hele aftenen med snak og latter. Og danseentusiasmen var virkelig i top! Aftenen sluttede som altid med fællessangen At samles, skilles ad. Alle dansere og musikere var glade for denne aften. Vi er indtil videre spændte på, om vi kan få økonomisk mulighed for at benytte Guldaldersalen i år 2020, da der varsles en betragtelig prisstigning på salsleje fra 1. juli i år. Begge orkestre spillede på bedste vis deres lokale traditionsmusik til roskilde- og sønderhoningdanse.

Generalforsamlingsballet var som sædvanligt hyggeligt og dansemusikken var med Roskilde Spillemandslaug og med lokale orkestre fra spillemandslauget.

Årets Fællesudflugt d. 24. august til Selsø slot, Eskilsø og Sønderby kro, var igen arrangeret af Kåre og Kate. På slottet var der rundvisning på egen hånd og i Riddersalen spil til dans ved Sølsjø Låter i en times tid. Alle blev fragtet til Eskilsø i mindre joller efter indtagelse af vore medbragte frokostpakker på havnen. Dernæst en dejlig lang rundvisning på Eskilsø med naturguide der fortalte interessant om øens landskab, fauna og historie, så alle fik en god oplevelse og viden om naturen på øen og det i det fineste solskinsvejr. Aftenen bød på festmiddag og balmusik ved Roskilde Spillemandslaug – så dansen gled let - på den hyggelige Sønderby kro. En fin dag og med stor ros til arrangørerne fra deltagerne.

Onsdagsaftenerne fortsatte sommeren over på 26. år med god stemning med mange deltagere på dansetrægulvet på tunet ved Vikingeskibsmuseet. Musik var med Havnebanden og spilllemænd fra Roskilde spillemandslaug ved fire forspillere.

Åbningsballet den 21. september i festsalen på Østervangsskolen fik skudt aftenen godt i gang efter spisningen af medbragte retter fra det kulinariske fællesbord til Roskilde Spillemandslaug og Jes Kromann Trio ved Micheal Graubæk, Jesper Vintherog Jes Kromann. Midt på aftenen var der et koncertindslag med det professionelle orkester med et canadisk musikstykke og Tåsingevalsen. Det er ingen sag at arrangere et bal med så gode 2 orkestre der spillede ved Åbningsbal 2019 og der var igen et godt fremmøde.

Via spillemandslauget deltog vores dansere også på Roskilde Gymnasium i forbindelse med Spil Dansk Ugen primo november. Maiken forklarede dansene, og mange fra spillemandslauget var mødt. Det var rigtig vellykket. Og danserne, foruden os i lauget, bestod af tre glade gymnasieklasser, der deltog med høj stemning og glæde. Alle elever gik til den, så alle havde en rigtig god fredag eftermiddag.

Fællesbal den 16. november på Himmelev skole blev igen afholdt i samarbejde mellem de tre lokale folkedanserforeninger. Først fællesspisning og derefter bal/legestue til tre orkestre. Igen var Roskilde Spillemandslaug med. Vel er det for nogle en udfordring at rumme de grundlæggende 3 forskellige musik- og dansetraditioner, som her er samlet. Alligevel vil vi at fortsætte med at deltage i dette fællesarrangement, og vi håber på, at udviklingen fremover er med os.

Juleballet den 13. december i Teaterbygningen i Køge, var igen et samarbejde mellem Køge Spillemandsforening, Roskilde Spillemandslaug og Roskilde Folkedanserlaug. Der var dansemusik fra Køge Spillemandsforening og Roskilde Spillemandslaug plus Kristian Bugge & Jamie Fox. Det var en rigtig festlig aften.

Ved onsdagsaftenerne i december (som vi stod for) sluttedes året af med spil af Frøbergspillefolkene. Den ugentlige onsdagsaften er stadig det vigtigste sted, hvor amatør musikere og dansere mødes for at prøve de nye ideer.

Fremtid
Der er planlagt fællestur d. 16. maj, "Holmstrup 4 tour" til Røsnæs, Kalundborg højborg, Strids mølle og med bal i Bjergsted forsamlingshus ved Kåre Fog og Kate Larsen.

Sammen med de lokale folkedanserforeninger i Roskilde fortsætter vi med at deltage i planlægningen af det årlige fællesbal, der afholdes medio november på Østervangsskolen.

I 2020 fortsætter vi med at udvikle vores traditionelle balarrangementer med gammeldanseformen som rammen om samværet i dag. Denne ramme rummer al den danseglæde og livsglæde, som vi udvikler sammen med Roskilde Spillemandslaug. Vi vil i løbet af året fortsætte detailplanlægningen til laugets 45-års jubilæum, der afholdes den 19. september 2020. Til vores planlagte jubilæumsbal servereres der boblevand før åbningstale af Claus Larsen, chef for Kultur og Idræt i Festsalen på Østervangsskolen. Dans ved Roskilde Spillemandslaug, danseforestilling med Embla og Phønix, derefter igen dans for alle med et indslag med Sjællandsk bal ved Anja Præst og Jesper Vinther og til sidst - dans til Phønix.

Det skal også nævnes, at vi sætter pris på Bjerager/Grue/Damlund arbejder på en præsentation af Roskildemusik og -dans i en ny bog, og den vil forhåbentligt være klar ved vores 45-års jubilæum d. 19. september.

Endelig glæder vi os til næste års julebal i Festsalen på Østervangsskolen d. 12. december. Entré er her igen gratis for vores medlemmer.

Tak for hjælp og opbakning
Webmaster Per Søgaard for at holde foreningens hjemmeside opdateret med vores arrangementer osv. Iben Gaarde-Nissen for redigering af vores indlæg til medlemsorganet Lirekassen. Lene Buch for udsendelse af Lirekassen. Birthe Hansen og Kurt Nielsen for det store arbejde med administration af onsdagsaftenerne på Kildegården. Mette Vedfelt for samarbejdet om sønderhoningdagen og for støtte til dobbeltballet. Tak for den levende spillemandsmusik til Havnedansen om sommeren ved Havnebanden under ledelse af 4 forspillere. Og ikke mindst en stor tak til spillemandslaugets oldermand Lise Bergsøe for et godt samarbejde - og til musikerne i Roskilde Spillemandslaug for den ypperlige dansemusik ved vores baller. Tak til alle de hjælpsomme medlemmer for praktisk hjælp ved arrangementerne i form af billetsalg, kagebagning, kaffebrygning, barvagter, til- og afrigning af salen m.v. Til Dorte Sandal, der har været tovholder for hjælperlisterne ved balarrangementerne. Til æresmedlem Lisbeth Due Andersen for at være ordstyrer ved årets generalforsamling. Til revisor Anne Petersen, som også understøtter os med håndtering af PR-arbejdet. Til æresmedlem Jørgen Jensen, der ofte har hjulpet med at passe indgangskassen ved vores balarrangementer. Tak til alle bestyrelsesmedlemmerne for jeres store arbejdsindsats, som I hver især har ydet, så en stor del af fællesbeslutningerne er forberedt, gennemført og evalueret. Tak til Kurt Nielsen og Jørgen Jørgensen for videooptagelser ved vores arrangementer.

Roskilde Folkedanserlaug
Jens Markvard Andersen, formandReferat af Udsat generalforsamling for foreningsåret 2019


Lørdag den 26. september kl. 15 – 17:45 i Musikkens Hus, Kildegården 6, 1. sal, lokale 106.
Referent: Roar B. Nielsen

Der var mødt seks medlemmer til generalforsamlingen.

Dagsordeni h.t. vedtægter (og hovedsagelig med en gentagelse af dagsorden fra den indkaldte ordinære generalforsamling, lørdag den 14. marts 2020):

1) Valg af ordstyrer : Lisbeth Due Andersen blev valgt.

2) Formandens beretning til debat og godkendelse : Godkendt.

3) Kassererens beretning til debat og godkendelse : Godkendt.

Forslag in si to om kontingentfri år i anledning af foreningens 45 års jubilæum:
Er vedtaget som følger: For de medlemmer der har betalt for medlemskab år 2020, vil der i år 2021 være et kontingentfrit medlemsår. Nye medlemmer betaler 45 kr. for medlemsår 2021.

4) Indkomne forslag og debat:
Forslag1om tilføjelse af Lirum Larum til laugets navn v/ bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår følgende ændring af foreningens gældende vedtægter til vedtagelse: Paragraf 1. Foreningens navn Roskilde Folkedanserlaug ændres til Roskilde Folkedanserlaug - Lirum Larum: Godkendt.

Forslag2om godkendelse som folkeoplysende forening - stiftende generalforsamling - v/bestyrelsen:
For at Roskilde Folkedanserlaug kan blive godkendt som folkeoplysende forening, skal kommunen have et referat fra den stiftende generalforsamling.
Da Roskilde Folkedanserlaug ikke tidligere har været en folkeoplysende forening, er vi nødsaget til at ændre status på kommunens foreningsportal, for at det er muligt at søge om lokaler og bedre fastholde disse lokaler for vores baller m.v. På et møde med Roskilde Kommune Kultur & Idræt mandag 2. marts 2020 blev det oplyst, at det kan godkendes af forvaltningen ved, at generalforsamlingen godkender nedenstående sætning og fremsender vores generalforsamlingsreferat til Kultur & Idræt:
"Denne generalforsamling betragtes som stiftende generalforsamling for Roskilde Folkedanserlaug – Lirum Larum som folkeoplysende forening."
Dette skal stå i generalforsamlingsreferatet, men har ikke nogen indflydelse på teksten i vores vedtægter:
Godkendt med:"Denne generalforsamling betragtes som stiftende generalforsamling for Roskilde Folkedanserlaug – Lirum Larum som folkeoplysende forening."

Forslag 3 om "konsulent"-arbejdsgruppe v/Rødder, Fødder & Stemmer” (se fil i tidligere fremsendte medlemsservice af 11.03.20)
Generalforsamlingen af d. 26.09.2020 i Roskilde Folkedanserlaug-Lirum-Larum har diskuteret forslag om en bruger undersøgelse m.v., som blev fremsat af Mogens Toft, Marianne Waarkjær og Poul Bjerager, Rødder, Fødder og Stemmer ved en e-mail dateret d. 28/2 2020 og generalforsamlingen vedtog at, fremsende følgende besvarelse til Rødder, Fødder og Stemmer:

Generalforsamlingen kan ikke tage stilling til det fremsendte forslag, da vi mangler svar på en række spørgsmål:
Hvad menes der med ”Konsulent”?
Skal konsulenten aflønnes?
Kan der siges noget om hvad projektet vil koste?
Hvad er formålet med analysen?

Hvad kan den færdige rapport bruges til, og hvilken værdi har den for os?
Hvad menes der med en lille stærk arbejdsgruppe ? Er det en gruppe på måske en 3-4 personer, eller skal den have en repræsentant på hver af de 9 organisationer?

Er der nogen særlig tanke bag, at involvere alle disse 9 organisationer?
Vi håber I kan besvare disse spørgsmål og komme med et mere konkret forslag, hvor vi kan se et godt formål med projektet. Hvis det sker vil vores bestyrelse gerne udpege en repræsentant til den planlagte arbejdsgruppe.

Vi vil være positive overfor en samarbejdsmodel, der bygger på åben tillid til alle parter, og ser gerne at også Roskilde Folkedanserlaug - Lirum Larum involveres i udvikling af et fælles projekt. Dette vil vi deltage i med største interesse.


5) Valg af formand, lige år (Jens Markvard Andersen, modtager genvalg): Jens er genvalgt.

6) Valg af kasserer, ulige år (ikke aktuelt i år): Kasserer ikke på valg

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer (John Fritz Mortensen ønsker ikke at modtage genvalg, Kåre Fog og Roar b. Nielsen modtager genvalg). 1 betyrelsesmedlemsplads er ledig: Kåre og Roar er genvalgt. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at vælge et bestyrelsesmedlem i løbet af året.

8) Valg af revisor og revisorsuppleant
(revisor Anne Petersen modtager genvalg) Revisorsuppleant er ledig (valgperiode 1 år) :
Anne Petersen blev genvalgt som revisor. Revisorsuppleant Jørgen Jensen oplyste at han var valgt ved generalforsamling sidste år. Formanden undskyldte Jørgen Jensen for denne fejltagelse. Jørgen Jensen oplyste at han var villig til at lade sig genvælge. Jørgen Jensen blev herefter genvalgt.

9) Eventuelt – herunder a) orientering om status vedr. den udsatte 45-års jubilæumsdag for Roskilde Folkedanserlaug, og b) orientering fra formanden om en skriftlig udveksling mellem spillemandslaugets bestyrelsesmedlem Marianne Waarkjær og folkedanserlaugets formand om Mariannes forslag til udvikling af onsdagsaftenerne. Dette har endvidere været drøftet på fællesmødet den 5. marts. Der drøftedes Mariannes forslag om at afkorte aftenerne med ½ time til sluttidspunkt kl. 21.30. På fællesmødet var der et forlag om at begynde ½ time tidligere, hvis dette er muligt pga. igangværende dansekursus ved aftenskolen, og endelig drøftedes også muligheden af at fastholde det nuværende tidspunkt. På fællesmødet blev det besluttet, at det er op til Marianne Waarkjær og onsdagskoordinatorerne Kurt og Birthe at finde en løsning. c) Gennemgang af bestyrelsens mailforslag til Mogens, Marianne og Poul forslag om "Konsulent"-arbejdsgruppe v/Rødder, Fødder & Stemmer: Formanden orienterede om punkt a) og b). Vedr. punkt c) Skriftligt forslag med bestyrelsens besvarelse: Se generalforsamlingens besvarelse i pkt. Forslag 3.

10) Afrunding og afslutning af generalforsamlingen: Ordstyreren takkede for god ro og orden og formanden afsluttede derefter generalforsamlingen.

Formandens årsberetning for år 2018

Bestyrelsen:Folkedanserlaugets bestyrelse konstitueres med tillidsposterne ved Roar B. Nielsen som sekretær, Kate Larsen som kasserer, John Fritz Mortensen nyvalgt betyrelsesmedlem, Kåre Fogh nyvalgt bestyrelsesmedlem og Jens Markvard Andersen som formand. Det har i årets løb ikke været muligt at finde en interesseret til den sidste åbne bestyrelsesplads.

Årets arrangementer:Generalforsamlingsballet i marts på Kildegården, startende med fællesspisning. Til aftenens bal spillede Roskilde Spillemandslaug og duoen Kristian Bugge og Sonnick Lydom. Aftenen var en fin og hyggelig balaften med god musik (som spillemandslauget havde betalt).
Dobbeltballet vor en succesrig dag. Lørdag den 17. februar var der om eftermiddagen på Østervangsskolen Sønderho/Roskildedag der bød på kusus med 26 sønderhoningdansere under ledelse af Rikke Rasmussen, 11 sønderhoningspillefolk under ledelse af Peter Uhrbrand og Ole Mouritzen samt ca. 60 dansere til introduktion i Roskildedanse ved Poul Bjerager. 56 personer deltog i festmiddagen på Restaurant Hua Long. 91 dansere deltog i Dobbeltballet 2018 i festsalen på Østervangsskolen. På 38. år spillede Jæ Sweevers til Dobbeltbal i Roskilde. Det nye orkester Bjerager/ Grue/Damlund var med for første gang. Begge orkestre spillede på bedste vis deres lokale traditionsmusik til roskilde- og sønderhoniongdanse. Alle dansere og musikere var glade for denne aften.

Via spillemandslauget deltog vore dansere også på Roskilde Gymnasium i forbindelse med Spil og syng dansk ugen. Maiken forklarede dansene og mange fra spillemandslauget var mødt. Det var rigtig vellykket. Og danserne, foruden os i lauget, bestod af 3 glade gymnasie-klasser der deltog og det var med høj stemning og glæde. Alle elever gik til den så alle havde en rigtig god fredag eftermiddag.

Årets tur med bal, arrangeret af Kåre Fogh og Kate Larsen var en tur til Agersø den 5.-6. maj. Weekenden bød på det fineste vejr med sol og blå himmel. Kåre og Kate førte os rundt på øen med et besøg ved en mindre sø med kvækkende klokkefrøer. Vi var heldige, da vi fik mulighed for høre frøernes dybe brumme-kvække-lyde. Kåre fangede et par frøer, så vi kunne se de farverige mønstre på klokkefrøernes maver. Vi var på besøg hos lodsejeren, der bød på kaffe og fortalte om fugletræk på øen og om arbejdet med ringmærkning af de mange forskellige fugle. Kate imponerede os med at vise og fortælle om den gamle skanse, der i sin tid var opført, efter at englænderne havde taget den danske flåde. Da vi havde nydt middagen på kroen, bød Optimisterne og Roskilde Spillemandslaug på en fin aften med dansemusik i sportshallen ved kulturhuset. Tak til Kate og Kåre for deres arbejde med forberedelse og tilrettelæggelse af denne udflugt til at vi havde fået en interessant oplevelse og viden om naturen på Agersø.

Onsdagsdansen fortsatte sommeren over på tunet på trægulvet ved værkstederne på Vikingeskibsmuseet med Havnebanden ved meistro Knud Kristiansen. Denne sommer fejredes Havnedansens 25-års jubilæum den 27. juni – og det var en aften af de helt store: Med taler, festsang, gaver, blomster, kaffe og masser af kage til alle. På denne aften blev der selvfølgelig også spillet og danset og det er længe siden, vi har set så mange spillefolk og dansere. Vi havde fornøjelsen af at høre flere talere og især kan det nævnes at borgmester Joy Mogensen foruden festtalen, havde medbragt en stor check fra Roskilde kommune. Endvidere var der også en tale af direktøren for Vikingeskibsmuseet, Tinna Damgård-Sørensen. Tak Knud for din ledelse af musikken i de første 25 år. Alle ser med glæde frem til igen at kunne fortsætte Havnedansen de næste 25 år og da med 4 forspillere.

Til indvielse af Kildegården deltog vi sammen med Roskilde Spillemandslaug med et indslag med publikumsdans i anledning af Roskilde kommune den 7. september havde officiel indvielse af Kunstens- og Idrættens huse (Musikkens hus var endnu ikke færdigrestaureret).Åbningsbal 2018 den 22. september i Festsalen på Østervangskolen var under et stærkt pres da et stort Roskilde dansearrangment i Ringsted løb af stabelen samme aften. Alligevel lykkedes det at samle Lirum Larums musikere- og dansere og dansegæster ude fra - vi var knap 80 personer. Roskilde Spillemandslaug og den særligt indbudte spillegruppe På egne ben med flere fik således skudt aftenen godt igang efter spisningen af medbragte retter fra det store kulunariske fællesretbord. Kristian Bugges orkester spillede til et dansebal der også bød på 2 fællessange med Carl Nielsens melodier lige før et koncertertindslag med Jamie Fox. Hun der var centrum med spil og fortælling omkring den musikkultur som hun er vokset op med i Montana. Morten Alfred og Tapani Varis bød også på det fineste musik så vi også fik danset slængpolska og menuet til jødeharpe og overtonefløjte. En stor tak til Kristians orkester for en danseaften med livsglæde, kultur og latter.
Fællesbal den 17. november på Himmelev skole blev igen afholdt i samarbejde med de 3 folkedanserforeninger. Der deltog ca. 100 dansere. Først fællesspisning og derefter bal/legestue til 3 orkestre. Igen var Roskilde Spillemandslaug med. Vel er arrangementet for nogle en udfordring med at rumme de grundlæggende forskellige musik- og dansetraditioner som der er samlet her. Alligevel prøver vi at fortsætte med at deltage i dette fællesarrangement og vi håber på at udviklingen fremover er med os – så alle kommer til at danse mere til hinandens indslag.
Julebal i Køge den 15. december i Festsalen på Østervangskolen var et samarbejde mellem Køge Spillemandsforening, Roskilde Spillemandslaug og Roskilde Folkedanserlaug. Der var dansemusik fra og Køge Spillemandsforening og Roskilde Spillemandslaug og specielgæst var Kristian Bugge og Jamie Fox. Det var en rigtig festlig aften.
Onsdagsdansen var midlertidig flyttet til musiklokale på Hedegårdens skole fra september til november. Dette bød på mange udfordringer og fra december måned var Musikkens hus på Kildegården færdigrenoveret og alt er nu ved det gamle i de nyistandsatte, lyse lokaler.
Ved onsdagsdansen i december (som vi stod for) sluttedes årets sidste onsdagsdans af med spil af StrengMedVind. Den ugentlige onsdagsdans er måske det vigtigste sted hvor musikere og dansere mødes for at prøve de nye ideer.

Fremtid:I år 2019 fortsætter vi med at udvikle vore traditionelle balarrangementer med gammeldanseformen som rammen om samværet i dag. Denne ramme rummer alt den danseglæde og livsglæde, som vi udvikler sammen med Roskilde Spillemandslaug.
Vi vil i løbet af året så småt planlægge 45 års jubilæum for Roskilde Folkedanserlaug der afholdes den 19. september i år 2020.
Det skal også nævnes at vi sætter pris på Bjerager/Grue/Alls arbejdsgruppers pionerarbejde der allerede nu indgår ved deres spil ved vore Dobbeltballer. Udvikle den glemte skat med traditionsfolkemusik og- dans med gamle lokale musikstykker og danse fra Roskilde og omegn, fortsættes. De har sat et tydeligt afsæt i deres arbejde som på langt sigt kan bevirke at de mange spillegrupper og dansere der er på Sjælland vil blive inspireret af dette nye tiltag.
Bjerager/Grue/Damlunds arbejder på en præsentationen af Roskildemusik og -dans i deres kommende nye bog og den vil forhåbentligt være klar ved vores 45 års jubilæum i år 2020.
Der er planlagt Tur med bal til Hornsherred i september måned ved Kåre Fog og Kate Larsen.


Graubæk, Vinter og Kroman

Åbningsbal 2019 er med orkestret Graubæk, Vinter og Kroman, samt Roskilde Spillemandslaug på Østervangskolens Festsal den 21. september.
Sammen med de lokale folkedanserforeninger i Roskilde fortsætter vi med at deltage i planlægningen af det årlige Fællesbal, der afholdes medio november på Østervangsskolen.

Endelig glæder vi os til at dette års Julebal skal være i Køge på Teaterbygningen, fredag den 13. december og entre er igen gratis for vore medlemmer.

Tak for hjælp og opbakning til:Webmaster Per Søgaard for drift af foreningens hjemmeside ved at holde den opdateret med vore arrangementer osv. Iben Gaarde-Nissen for redigering af vores indlæg til medlemsorganet Lirekassen. Lene Buch for udsendelse af Lirekassen. Birte Hansen og Kurt Nielsen for det store arbejde med administration af onsdagsaftenerne på Kildegården. Mette Vedfelt med samarbejdet ved Sønderhoningdagen med kurser i dans og spil og for støtte til Dobbeltbal. Tak for den levende spillemandsmusik til Havnedansen om sommeren på Tunet i Roskilde Vikingemuseum ved Havnebanden under ledelse af Knud Kristiansen. Og ikke mindst en stor tak til oldermand Lise Bergsøe for et godt samarbejde og til musikerne i Roskilde Spillemandslaug for den ypperlige dansemusik ved vore baller. Tak til alle de hjælpsomme medlemmer - med praktisk hjælp som vi har fået ved arrangementerne ved salg af billetter, kagebagning, kaffebrygning, barvagter og til- og afrigning af salen m.v. Til Dorte Sandal der har været tovholder for at lave lister og skaffe vagter til bar og kasse ved balarrangementer. Til æresmedlem Lisbeth Due Andersen som ordstyrer ved årets generalforsamling. Revisoren Anne Pedersen som understøtter os med hvorledes vi skal håndtere PR-arbejde. Til æresmedlem Jørgen Jensen der ofte har hjulpet at passe indgangskassen ved vore balarrangementer. Tak til alle bestyrelsesmedlemmerne for deres store arbejdsindsats, som I hver især har ydet til, at en stor del af fællesbeslutningerne er forberedt, gennemført og evalueret.
Tak til Kurt Nielsen og Jørgen Jørgensen for videooptagelse ved vore arrangementer.
Jens Markvard Andersen, formand
ROSKILDE FOLKEDANSERLAUGReferat af Generalforsamling 2019 for Roskilde Folkedanserlaug
Generalforsamling vedr. regnskabsåret 2018, afholdt lørdag den 16. marts kl. 15 - 17 i Musikkens Hus, Kildegården 6, 1. sal.

Til stede: Bestyrelsen ved Kåre, Jens, Kate, John og Roar, samt ved medlemmerne Claus og Bodil og Jørgen

Referent: Sekretær Roar B. Nielsen

Dagsorden i h.t. vedtægter:
1) Valg af ordstyrer: Bestyrelsen havde foreslået Jørgen Jensen som ordstyrer. Jørgen modtog hvervet og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og var varslet i tide i h.t. foreningens vedtægter.

2) Formandens beretning til debat og godkendelse: Beretningen blev gennemgået af formanden og efter lidt løs snak om kommende arrangementer og uddybning af flere spørgsmål, godkendtes beretningen.

3) Kassererens beretning til debat og godkendelse: Beretningen blev gennemgået af kassereren og godkendt.

4) Indkomne forslag og debat: Ingen forslag modtaget fra medlemmerne.

5) Valg af formand, lige år (ikke aktuelt i år)

6) Valg af kasserer, ulige år (Kate, modtager genvalg): Kate Larsen blev genvalgt med akklamation.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer (John, Kåre og Roar modtager genvalg, og en bestyrelsesplads er ledig): John Fritz Mortensen, Kåre Fog og Roar B. Nielsen blev genvalgt med akklamation. 1 bestyrelsesplads er stadig åben.

8) Valg af revisor og revisorsuppleant (revisor Anne Petersen modtager genvalg): Anne Petersen blev genvalgt med akklamation. Det var ikke muligt at vælge revisorsuppleanter.

9) Opsigelse af foreningens bankkonto i Spar Nord Bank: Godkendt med følgende tekst: Generalforsamlingen bemyndiger kasserer Kate Larsen til at ophæve Konto: 9304 65000 33914, Spar Nord og provenu indsættes i Danske Bank Konto: 1551 000 33 58 453.

10) Eventuelt: Formanden fremlagde et forslag til program til 45-års jubilæum for Roskilde Folkedanserlaug i år 2020. Dette fik tilsagn af forsamlingen og bestyrelsen opfordres til at arbejde videre med denne ide.

11) Afrunding og afslutning af generalforsamlingen: Ordstyreren takkede for at deltagerne havde udvist ro og orden. Formanden takkede ordstyreren der havde ledet os igennem en god drøftelse under generalforsamlingen.

Beretning for år 2017, RoskildeFolkedanserlaug

Bestyrelsen:Folkedanserlaugets bestyrelse konstitueres med tillidsposterne ved Roar B. Nielsen som sekretær, Kate Larsen som kasserer og Jens Markvard Andersen som formand. Det har ikke været muligt at finde interesserede der vil indtræde i bestyrelsen i løbet af 2017, så vi har trukket på vore hjælpere og kontakter.

Årets arrangementer:Generalforsamlingsballet i marts på Kildegården, startende med fællesspisning. Til aftenens bal spillede Roskilde Spillemandslaug og 4 andre orkestre med tilknytning til Lirum Larum, samt aftenskolens samspilsgruppe ved Kevin Lees. Valget med brug af musik af laugsorkestre til generalforsamlingsballet er for at videreføre denne laugsspilletradition frem for brugen af et professionelt orkester. Resultatet var at alle havde en lystelig, fin og hyggelig balaften med god musik og dette vil vi gentage fremover.
Dobbeltballet 4. marts blev afholdt med stor bravur i festsalen på Østervangsskolen. Det begyndte først med festmiddag på Restaurant Hua Long med 31 gæster til middagen. En stor tak til alle I dansere, hjælpere og orkestre samt spilleelever, der medvirkede, og især til Rejseorkestret og Jæ Sweevers, der spillede til ”nye og gamle” roskildefolkedanse og til sønderhodanse. Glæden hos de ca. 70 dansere var simpelthen meget smittende, og der var masser af energi i den gode dansestemning. Denne danseaften udviklede sig til en rigtig festaften. Det var tydeligt, at "roskildedanserne" - foruden sønderhoningdansene spillet af Jæ Sweevers - nu har taget Rejseorkestrets nye initiativ med de nye og gamle melodier og danse til sig. Sjældent har vi oplevet en så stor danseappetit på et aktivt dansegulv. Det er tydeligt at se, at Rejseorkestret nu har grundlagt kimen til en ny, stærk og levedygtig musik- og dansetradition med roskildedanse. Med Rejseorkestrets resultatet af deres udviklingsarbejde omkring Roskildedanse der havde så meget fat i danserne kan vi kun sige. Tak for at dette arbejde er lykkes så flot for Rejseorkestret.
I foråret var der 2 nye dansearrangementer på skoler. I forbindelse med et nordisk emne kontaktede en lærer fra Tre Kronerskolen bestyrelsen. Skolen ønskede at vi skulle stå for 1½ times dans med forskellige klasser hver dag i en uges tid. Med Judith Andersen som forspiller spillede musikere fra Optimisterne og Karen Smidt stod for det store arbejde med at instruere og forklare dansene til de søde elever fra 3-6 kl.
Via spillemandslauget deltog vore dansere også på Roskilde Gymnasium i forbindelse med Spil og syng dansk ugen. Maiken forklarede dansene og mange fra spillemandslauget var mødt. Det var rigtig vellykket. Og danserne, foruden os i lauget, bestod af 3 glade gymnasie-klasser der deltog og det var med høj stemning og glæde. Alle elever gik til den så alle havde en rigtig god fredag eftermiddag.

Årets tur med bal ved Kaare Fogh: Vommevadtur og bal den 2. april. Solen skinnede hele eftermiddagen. 61 personer deltog fra Lirum Larum. Først på eftermiddagen fik vi en rundvisning i Nr. Jernløse mølle. Kaare Fog viste os derefter ud på de ny anlagte vådområder, der er etableret som naturerstatning i forbindelse med det nye motorvejsbyggeri. Efter at Fruens Stykke på Løvenborg var blevet spillet og danset i slottets park, afsluttedes Kaares halvfemteturs-rundvisning med, at vi så den gamle kampestensbro ved Vommevad forsamlingshus. Kl. 18 mødtes vi i Vommevad Forsamlingshus med 18 personer fra Vipperød folkedansere samt mølleren og hans kone til festmiddag og dans. Alle nød den gode aften med musik fra de to veloplagte orkestre Roskilde Spillemandslaug og Optimisterne. Ved kaffebordet midt på aftenen takkede vi arrangørerne Kaare Fog og Kate Larsen for denne fine idé, som vi alle havde fået lov at være en del af. Maiken Grubbe takkede de gæve spillefolk og dansere i Lirum Larum, der havde doneret deres kørepenge fra et teaterprojekt i Roskilde, således at denne tur nu blev til en fælles oplevelse for os alle. Ja, det blev en god og lang dag.

Onsdagsdansen fortsatte sommeren over på tunet på trægulvet ved værkstederne på Vikingeskibsmuseet med Havnebanden ved Knud Kristiansen. Alle ser med glæde frem til igen at kunne fortsætte til næste år.
Ved Åbningsballet den 23. september i Festsalen på Østervangskolen med spil til dans ved Roskilde Spillemandsorkester og de 4 Cigarer. Der var ca. 80 dansegæster til denne fine aften. Aftenen bød også på en koncert med visesang, saxofonspil og et fælles spilletema om skotsk og cape brittonmusik. Derudover var der dansespil der på fineste vis byggede på familiemusiktraditionerne fra både Tove De Fries og Malene D. Beck og fra Gitte og Lilian Vammen. En stor tak til danserne og alle musikerne i Roskilde Spillemandslaug og De 4 Cigarer for den gode stemning til Åbningsbal 2017.
Ved Gladsaxe Folkemusik Festival den 28. oktober deltog mange af vore dansere, da Roskilde Spillemandslaug også spillede der (Telefonfabrikken, Gladsaxe Kulturhus).
Fællesbal den 18. november på Himmelev skole blev igen afholdt i samarbejde med de 4 folkedanserforeninger. Nyt var at Ramsø Folkedanserforening og Ramsø Spillemandslaug var med i planlægningen. Der deltog ca. 100 dansere. Først fællesspisning og derefter bal/legestue til 4 orkestre. Igen var Roskilde Spillemandslaug med. Vel er arrangementet for nogle en udfordring med at rumme de grundlæggende forskellige musik- og dansetraditioner som der er her. Alligevel prøver vi at fortsætte med at deltage i dette fællesarrangement og håber på at udviklingen fremover er med os – så alle kommer til at danse mere til hinandens indslag.
Julebal i Køge den 15. december var et samarbejde mellem Køge Spillemandsforening, Roskilde Spillemandslaug og Roskilde Folkedanserlaug. Der var dansemusik fra Roskilde Spillemandslaug Kristian Bugge og Jamie Fox og Køge Spillemandsforening med alt fra traditionelt dansemusik til skomagerpotpourri. Det blev en rigtig festlig aften.
Ved onsdagsdansen på Kildegården har bestyrelsen i år igen med glæde set at der nu oftest er danseinstruktion ved månedens 1. onsdagsdans. Ved onsdagsdansen i december (som vi stod for) sluttedes årets sidste onsdagsdans af med spil fra Egen Stemning. Den ugentlige onsdagsdans er måske det vigtigste sted hvor musikere og dansere kan mødes for at prøve de nye ideer.

Fremtid:I år 2018 fortsætter vi med at udvikle vore traditionelle balarrangementer, så danseaftenerne fortsat afspejler den danseglæde, der er for danserne i Roskilde Folkedanserlaug.
Det glæder mig at vi stadig har gammeldanseformen som rammen om samværet til den musik og dans vi har i Roskilde Folkedanserlaug i dag. Det er fordi denne ramme rummer alt den danseglæde og livsglæde som vi udvikler sammen med Roskilde Spillemandslaug der giver den smittende danseglæde ved onsdagsdansen og ved vore baller.
Det skal også nævnes at der skal sættes pris på Rejseorkestrets pionerarbejde med at udvikle gamle musikstykker og danse fra Roskilde og omegn. Dette fortsættes nu i år 2018 af Bjerager/Grue/All og deres danseudviklingsdansegruppe. De har sat et tydeligt afsæt i deres arbejde som måske kan bevirke at de mange spillegrupper og dansere der er på Sjælland vil blive inspireret af disse nye tiltag, så vi i tiden fremover oftere vil møde lokalt musik og dans der kan være inspireret af Bjerager/Grue/Damlunds arbejde med at udvikle den glemte skat med traditionsfolkemusik og –danse fra Roskilde og Lejre.
Der er planlagt Tur med bal på Agersø den 5 - 6. maj ved Kaare Fog og Kate Larsen.
Åbningsbal 2018 er med orkestret Kristian Bugge, Jamie Fox med en kvintet, samt Roskilde Spillemandslaug på Østervangskolens Festsal den 22. september.
Sammen med de lokale folkedanserforeninger i Roskilde fortsætter vi med at deltage i planlægningen af det årlige Fællesbal, der afholdes medio 17. november på Østervangsskolen.
Endelig glæder vi os til at dette års Julebal skal være i Roskilde på Østervangskolens Festsal, for afholdelse 15.i december måned.

Tak for hjælp og opbakning til:Webmaster Per Søgaard for drift af foreningens hjemmeside ved at holde den opdateret med vore arrangementer osv. Iben Gaarde-Nissen for redigering af vores indlæg til medlemsorganet Lirekassen. Lene Buch for udsendelse af Lirekassen. Birte Hansen og Kurt Nielsen for det store arbejde med administration af onsdagsaftenerne på Kildegården. Mette Vedfelt med samarbejdet ved Sønderhoningdagen med kurser i dans og spil og for støtte til Dobbeltbal. Koordinationsgruppen for arbejdet med Spillemandsstævnet år 2017 og fordi vi igen glæder os til et nyt Roskilde Spillemandsstævne i år 2018 på Værkstederne på Roskilde Vikingemuseum den 8. august. Tak for den levende spillemandsmusik om sommeren til Havnebanden under ledelse af Knud Kristiansen. Og ikke mindst en stor tak til oldermand Lise Bergsøe for et godt samarbejde og til musikerne i Roskilde Spillemandslaug for den ypperlige dansemusik ved vore baller. Tak til alle de hjælpsomme medlemmer - med praktisk hjælp som vi har fået ved arrangementerne ved salg af billetter, kagebagning, kaffebrygning, barvagter og til- og afrigning af salen m.v. Til Dorte Sandal der har været tovholder for at lave lister og skaffe vagter til bar og kasse ved balarrangementer. Til æresmedlem Lisbeth Due Andersen som ordstyrer ved årets generalforsamling. Revisoren Anne Pedersen som understøtter os med hvorledes vi skal håndtere PR-arbejde. Til æresmedlem Jørgen Jensen der ofte har hjulpet at passe indgangskassen ved vore balarrangementer. Tak til alle bestyrelsesmedlemmerne for deres store arbejdsindsats, som I hver især har ydet til, at en stor del af fællesbeslutningerne er forberedt, gennemført og evalueret.
Tak til Kurt Nielsen og Jørgen Jørgensen for videooptagelse ved vore arrangementer.
Jens Markvard Andersen, formand
ROSKILDE FOLKEDANSERLAUGReferat af generalforsamling i Roskilde Folkedanserlaug den 17/3 2017.

Referent:Roar B. Nielsen

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer: Lisbeth Due Andersen modtog valg. Lisbeth konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og at den er indkaldt i h.t. bestemmelser i vedtægter.2) Formandens beretning debatteredes og godkendelse:
 2. Formand gennemgik beretning, debatteredes og tilføjet en enkelt rettelse. Derefter godkendt.
 3. Kassererens beretning til debat og godkendelse: Regnskab gennemgået af kasserer, godkendt.
 4. Indkomne forslag og debat: Ingen forslag
 5. Valg af formand, lige år: Jens Markvard Andersen genvalgt.
 6. Valg af kasserer, ulige år (ikke aktuelt i år)
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Roar B. Nielsen genvalgt og nyvalgt blev Kaare Fog og John Fritz
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant: Anne Pedersen blev genvalgt. Bestyrelsen fik mandat til at finde en revisorsuppleant.
 9. Eventuelt: Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at under søge Roskilde kommunes krav til bestyrelsens minimumstørrelse.

Generalforsamlingen anerkendte at bestyrelsen kunne tegne medlemskab Folk Danmark.
Generalforsamlingen anerkendte at bestyrelsen kunne arbejde med at tilmelde og Lirum Larum og Roskilde Folkedanserlaug til UNESCOs Verdensliste med den Immaterielle Kulturarv.
Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at tilmelde folkedanserlauget til Roskildes, Frivillig Børs.

Ordstyrer afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden
Formanden takkede ordstyreren for en god ledelse af afholdte generalforsamling. Deltagerne for den aktive medvirken og bød de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer velkommen.


Beretning for år 2016, RoskildeFolkedanserlaug

Bestyrelsen:Folkedanserlaugets bestyrelse konstitueres med tillidsposterne ved Anne-Lise Rasmussen som bestyrelsesmedlemmer, Dorte Sandal som sekretær, Kate Larsen som kasserer og Jens Markvard Andersen fortsætter som formand.
Resultatet af bestyrelsens arbejde fremgår af denne formandsberetning. Desuden har bestyrelsen løbende drøftet hvorledes en brugervenlig støttegruppe skal kunne hjælpe ved baller fra år 2017 (se Lirekasse 03/2017). Endvidere har vi brugt en del tid på at undersøge hvordan det er muligt at lave en dobbelt tegningsret til bankmæssige disponeringer. P.t er dette så vanskeligt at bestyrelsen har valgt at udsætte det indtil der foreligger en mere enkel procedure mellem banken og foreningen.

Arrangementer:
Generalforsamlingsballet på Kildegården, startende med fællesspisning. Til aftenens bal spillede Roskilde Spillemandslaug og 4 andre orkestre med tilknytning til Lirum Larum. Valget med brug af musik af laugsorkestre til generalforsamlingsballet var for at prøve om vi kunne genindføre den tidligere musiktradition frem for brugen af professionelle orkestre. Resultatet var at alle havde en lystelig, fin og hyggelig balaften med god musik og dette vil vi gentage fremover.
Dobbeltballet i Festsalen på Østervangsskolen i februar begyndte først med festmiddag på Restaurant Hua Long med 41 gæster til middagen og 108 dansegæster. Jæ Sweevers og Rejseorkestret spillede til dans. Det var tydeligt, at sjællænderne foruden sønderhoningdansene nu også har taget roskildedansene til sig. Sjældent har vi oplevet en så stor danseappetit på et aktivt dansegulv.
Af Folk Roskilde fik vi sammen med Roskilde spillemandslaug en fælles 40 års jubilæumsgave: Koncert på Gimle onsdag den 18. maj. Det veloplagte orkester Habadekuk sørgede for at denne aften blev en stor oplevelse med masser af musik og dans. Endnu engang sender vi hermed en tak til Folk Roskilde for koncertgaven.
Ved Gladsaxe Folkemusik Festival medio juni måned deltog mange af vore dansere, da Roskilde Spillemandslaug også spillede der (Telefonfabrikken, Gladsaxe Kulturhus).
Vi deltog i arrangementet Åben Dans på Musicon med musikere fra Roskilde Spillemandslaug under ledelse af Judith Østergård Andersen med udendørs dans i august måned. Til dansen deltog også en del unge.
Onsdagsdansen fortsatte sommeren over på tunet på trægulvet ved værkstederne på Vikingeskibsmuseet med Havnebanden ved Knud Kristiansen. Alle ser med glæde frem til igen at kunne fortsætte til næste år.
Den 10. september afholdt Roskilde Spillemandslaug 40-års jubilæum på Gimle (derfor aflyste vi det sædvanlige Åbningsbal i september måned). I en tale på vegne af Roskilde Folkedanserlaug ønskede formanden Roskilde Spillemandslaug tillykke med deres 40 års jubilæum og takkede Roskilde Spillemandslaug for det gode samarbejde. Vi ser med glæde frem til, at dette samarbejde fortsat udbygges.
Vores gave til Roskilde Spillemandslaug var et indslag med musik og dans der kunne vise et eksempel hvordan unge ville tolke fremtidens musik og dans. Med en enestående musik af Emma Elmøe - violin - og Villads Hoffmann - guitar og cittern - og ved fremragende dans dertil af Rikke Rasmussen og Hadi Rizek fremførte de 4 unge gaven til Roskilde Spillemandslaug.

Ved onsdagsdansen på Kildegården har bestyrelsen i år igen med glæde set at der nu oftest er danseinstruktion ved månedens 1. onsdagsdans. Ved onsdagsdansen i december (som vi stod for) sluttedes årets sidste onsdagsdans af med spil fra Frøbergspillefolkene. Den ugentlige onsdagsdans er måske det vigtigste sted hvor musikere og dansere kan mødes for både at prøve de nye ideer.
Fællesbal på Østervangsskolen ultimo november blev igen afholdt i samarbejde med de 4 folkedanserforeninger. Der deltog ca. 80 dansere. Først fællesspisning og derefter bal/legestue til 4 orkestre. Igen var Roskilde Spillemandslaug med. Vel er arrangementet for nogle en udfordring med at rumme de grundlæggende forskellige musik- og dansetraditioner som der er her. Alligevel prøver vi at fortsætte med at deltage i dette fællesarrangement og håber på at udviklingen fremover er med os – så alle kommer til at danse med til hinandens indslag.
Fremtid:I år 2017 fortsætter vi med at udvikle vore traditionelle balarrangementer, så danseaftenerne fortsat afspejler den danseglæde, der er for danserne i Roskilde Folkedanserlaug. Kampagne for at få flere medlemmer til Roskilde Folkedanserlaug, kørte i 2016 på svagt blus og var lidt afventende da der i Lirum Larums Fællesmøde i 2016 var nedsat en arbejdsgruppe til udarbejdelse af en ny infofolder om/for Lirum Larum. Den nye folder er nu klar til trykning i foråret 2017 og den vil fremover bruges i medlemshvervningen.
Der er planlagt: Tur med bal i Vommevad den 2. april ved Kåre Fogh. Åbningsbal med Roskilde Spillemandslaug og orkestret Tove De Fries, Malene D. Beck, Lillian og Gitte Vammen på Kildegården den 23. september. Sammen med de lokale folkedanserforeninger fortsætter vi med at deltage i planlægningen af det årlige Fællesbal, der afholdes ultimo november på Østervangsskolen.

Tak for hjælp og opbakning til:
Webmaster Per Søgaard for drift af foreningens hjemmeside ved at holde den opdateret med vore arrangementer osv. Iben Gaarde-Nissen for redigering af vores indlæg til medlemsorganet Lirekassen. Lene Buch for udsendelse af Lirekassen. Folk Roskilde for 40-årsjubilæumskoncerten. Birte Hansen og Kurt Nielsen for det store arbejde med administration af onsdagsaftenerne på Kildegården. Mette Vedfelt med samarbejdet ved Sønderhoningdagen med kurser i dans og spil og for støtte til Dobbeltbal m.v. Koordinationsgruppen og Hans Ivar Christoffersen for Spillemandsstævnet år 2016 og fordi vi igen glæder os til et nyt Roskilde Spillemandsstævne i år 2017. Tak for den levende spillemandsmusik om sommeren til Havnebanden under ledelse af Knud Kristiansen. Og ikke mindst en stor tak til oldermand Ida Soer Johannesen for et godt samarbejde og til Roskilde Spillemandslaug den ypperlige dansemusik ved vore baller.
Tak til alle de hjælpsomme medlemmer - med praktisk hjælp som vi har fået ved arrangementerne ved salg af billetter, kagebagning, kaffebrygning, barvagter og til- og afrigning af salen m.v.
Til æresmedlem Lisbeth Due Andersen som ordstyrer ved den årlige generalforsamling. Revisoren Anne Pedersen der også har givet os viden og hjælp om hvorledes vi skal håndtere PR-arbejde.
Tak til alle bestyrelsesmedlemmerne for deres store arbejdsindsats, som I hver især har ydet til, at en stor del af fællesbeslutningerne er forberedt, gennemført og evalueret. Ligeledes en særlig tak til bestyrelsesmedlemmerne Anne-Lise Rasmussen og sekretær Dorte Sandal der nu ønsker at udtræde af bestyrelsen. Tak for jeres store arbejdsindsats for foreningens virke, lige fra de afklarende og inspirerende debatter ved bestyrelsesmøderne til medvirkende med forberedelserne og ved vagterne under afvikling af arrangementerne.
Tak til Kurt Nielsen for videooptagelse af vores gave ved Roskilde Spillemandslaugs 40-års jubilæumsfestdag.
Se den her:www.youtube.com/watch?v=xOYShA1RqPE

Jens Markvard Andersen, formand

Referat af generalforsamling i Roskilde Folkedanserlaug den 18/3 2016.

Referent: Dorte Sandal
Tilstede : Lisbet Due, Marianne, Birgit, Roar og bestyrelsen: Jens, Kate, Anne Lise og Dorte .

Dagsorden i.h.t. vedtægter .
1. Valg af ordstyrer ( bestyrelsen peger på Lisbet Due )
2. Formandens beretning til debat og godkendelse .
3. Kasserens beretning til debat og godkendelse.
4. Indkomne forslag og debat.
5. Valg af formand, lige år ( ikke aktuel i år )
6. Valg af kasserer, ulige år ( Kate Larsen modtager genvalg )
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer ( 2 bestyrelsesmedlemmer modtager ikke genvalg, og 2 bestyrelsespladser er ledige )
8. Valg af revisor og revisor-suppleant ( Anne Petersen genopstiller )
9. Eventuelt.


Ad 1. Lisbet Due valgtes som ordstyrer og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt varslet.
Ad 2. Formanden læste beretningen op. Under debatten drøftedes bestyrelsens nye tiltag i år 2017. Dorte Sandal vil fremover (se lirekassen marts 2017) være koordinater/tovholder for en frivillig gruppe som hjælper med entre- og barvagter ved arrangementerne. Alle må gerne komme med nye idéer til ture og arrangementer. Bestyrelsen vil arbejde på at få flere unge dansere til at deltage i Lirum Larumregi.
Det er dejligt, at Karen Brodersen på 2. år har startet dansehold i Lirum Larums Aftenskole. Der var forslag om at bestyrelsen skulle komme og informere danseholdet om Roskilde Folkedanserlaug. Det oplystes at der til danseundervisningen benyttes musik fra CD-afspiller. Jens vil spørge aftenskolen om det er muligt at der fremover igen vil være levende musik til danseundervisningen.
Det blev oplyst, at det til tider kan være svært at deltage i onsdagsdansen som ny danser. Alle var enige om atdet er en fælles opgave at alle de nye dansere bydes optil både dans og snak ved onsdagsaftenerne. Efter 2 faktuelle rettelser i formandsberetningen blev den godkendt.
3.Kasseren gennemgik det uddelte regnskab og dette godkendtes. Kasseren oplyste at der var skiftet bank fra Spar Nord til Danske Bank.
4. Der var ingen indkomne forslag .
5. Der skal ikke vælges formand i år .
6. Kate Larsen blev genvalgt som kasserer.
7. Anne Lise og Dorte fratræder bestyrelsen efter eget ønske. Formanden takkede Anne-Lise Rasmussen og Dorte Sandal for deres store arbejde i bestyrelsen. Roar B. Nielsen blev valgt ind i bestyrelsen.
Der er 3 ledige pladser i bestyrelsen, og generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at supplere op med 3 bestyrelsesmedlemmer.
8. Anne Petersen genvalgtes som revisor og Jørgen Jensen (den tidligere kasserer) vil blive spurgt ,om han vil være revisor-suppleant.
9. Flere oplyste at annonceringen af generalforsamlingen (selv om det havde været annonceret i Lirekassen)
ikke havde været tydelig nok. At der ved yderdøren også kunne være en oplysning om hvilket lokale at generalforsamlingen er i. Vi havde en snak der lå lidt uden for folkedanserlaugets primære opgave: Hvordan får vi de unge dansere i FOD og spillere i ROD til at deltage i Roskilde spillemandsstævne. Om det kunne tænkes at det ad åre var muligt for stævnegruppen at flytte stævnet så det var lige efter de unges sommerstævner. Birgit og Jens vil præsentere dette forslag ved næste års stævneopstartsmøde. Slutteligt var der en kort drøftelse af et forslag om at gentage julefesten på Kildegården med danse, musik - og sangundervisning, kirkekoncerter, fællesspisning og bal. Dette arrangement havde de unge den gang arrangeret i samarbejde med aftenskolen. Dette kræver store ressourcer.

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede den siddende bestyrelse og de afgående bestyrelsesmedlemmer Dorte Sandal og Anne-Lise Rasmussen for det store arbejde og bød det nyvalgte bestyrelsesmedlem Roar B. Nielsen velkommen.

Beretning for år 2015, RoskildeFolkedanserlaug

Bestyrelsen:Folkedanserlaugets bestyrelse konstitueres med tillidsposterne ved Anne-Lise Rasmussen som bestyrelsesmedlemmer, Dorte Sandal som sekretær, Kate Larsen som kasserer og Jens Markvard Andersen fortsætter som formand. Jørgen Jensen stopper efter 22 år i foreningens bestyrelse og endda som kasserer i de fleste år. På bestyrelsesmøderne har årets hovedtema primært været forberedelse af Roskilde Folkedanserlaugs 40-års jubilæum den 17. september.

Arrangementer:
Der har været mange gode arrangementer i løbet af året, som vi har deltaget i: Roskilde Folkedanserlaug var vært ved generalforsamlingsballet på Kildegården, startende med fællesspisning. Først spillede Roskilde Spillemandslaug op til dans ved forspiller og musikdirektør Jørgen Jørgensen. Dette veloplagte orkester fik en meget velfortjent tak for deres spil, da vi overrakte den ikkeeksisterende pris ”De gyldne barnedansesko” for den rivende udvikling, dette spillemandslaugsorkester har gennemgået via Jørgen Jørgensens enorme indsats. Derefter fortsatte Svøbsk med rytme og nerve. Danseglæden og aktiviteten på gulvet var stor. Dobbeltballet på Hotel Prindsen i februar var helt booket op med 82 gæster til middagen og 132 dansegæster. Jæ Sweevers og Rejseorkestret spillede til dans, og alle nød den gode musik. Der var også tid til uddeling af en fællesgave til Jæ Sweevers i anledning af, at de i år har 35-års jubilæum som orkester. Fællesgaven til Jæ Sweevers fra de fire foreninger under Lirum Larum var en flaske Brøndumsnaps til hver musiker. Orkestret modtog ligeledes Roskilde Folkedanserlaugs ikkeeksisterende traditionspris ”De gyldne barnedansesko” for Jæ Sweevers's arbejde med at viderebringe, fastholde og formidle egnsdansespil, der støtter danserne med den gode danserytme.
Maritime Dage med skippervalse m.v. til årets forårsdanse ved spillemandsorkestret Knuds Venners, 13. juni.
Endnu en festaften med norsk og dansk folkedans den 20. juni – og denne gang sammen med folkedanserne Go'foten (fra Oslo) på Hotel Prindsen. Efter middagen sørgede Roskilde Spillemandslaug og Knuds Venner og den norske hardangerfelespiller for den festlige dansestemning. De norske dansere sang endvidere et flerstemmigt korstykke. Sammen med de norske dansere havde vi alle en storartet oplevelse med norske og danske danse og ikke mindst under gentagelsen af dansen Sønderborg Dobbeltkvadrille.
Åben Dans på Musicon med musik af Roskilde Spillemandslaug med udendørs dans den 29. august.
Lidt logistikarbejde med madbestilling hos Café Knarr til danserne ved Havnebandens sidste onsdagsaften i sommerens dans på tunet på Roskilde Vikingeskibsmuseum. Ved den gode afslutningsdansesaften glimrede solen også med en smuk solnedgang. Dette markerede på bedste vis, at orkesterleder Knud Kristiansen i løbet af sommeren har budt mange på mange gode onsdagsdanse med 200–300 deltagere, som alle med glæde ser frem til at fortsætte til næste år med største iver.

40-års jubilæet for Roskilde Folkedanserlaug den 19. september blev om formiddagen skudt i gang med 1 times dans sammen med tilskuere og turister ved dansemusik fra Knuds Venner på Stændertorvet foran det gl. rådhus. Om aftenen i Himmelevskolens festsal var der først festmiddag med musik og Cornelis Vreeswijk-sange med overbevisende 70'er-stil om kærlighed og svig med dramatik og romantik ved guitar- og nyckelharpespiller Perry Stenbäck. Birthe Hansen sang traditionen tro en vise. Til middagen var der 92 gæster. Vi fik en blændende og intens festtale med betragtninger om kulturtradition, nærvær og generationers overlevering af den gode rytme i fortælle- og dansetraditionen med parallel til, hvad der er grundlæggende i den danse- og musiktradition, der er kendetegnende for Roskilde Folkedanserlaug, ved borgmester Joy Mogensen, samt en gave fra Roskilde kommune på 4000 kr. Formanden for folkedanserlauget takkede for festtalen og den store gave. Roskilde Spillemandslaug åbnede aftenens dans, der også bød på to nykomponerede schottischer i anledning af jubilæet, og inden de sluttede, holdt oldermand Ida Soer Johannesen en tale, hvor hun fremhævede den glæde og det fællesskab, som både folkedanser- og spillemandslauget var afhængig af, samt den fortsatte udvikling og inspiration til dans og musik ved vore balarrangementer og i onsdagsdansen på Kildegården om vinteren og ved havnedansen på tunet om sommeren. Desuden modtog vi en check på 2000 kr. af Roskilde Spillemandslaug. Folkedanserlaugets formand takkede for de gode ord og gave. Folk Roskilde ved Lene Buch ønskede jubilaren tillykke med de 40 års virke og donerede en delt gave med en koncert på Gimle med Habadekuk onsdag den 18. maj 2016 med kun 50 kr. i entre. Formanden for folkedanserlauget takkede Folk Roskilde for denne fine idé med en sådan gave. Overrækkelse af bevis for æresmedlem til fhv. kasserer Jørgen Jensen som en tak og anerkendelse af Jørgens store arbejde som en skattet kasserer i 22 år i Roskilde Folkedanserlaug forestod vort æresmedlem Lisbeth Due Andersen. Ligeledes tildeltes Poul Bjerager et æresmedlemsbevis for hans arbejde for folkedansen, dels som medstifter af Roskilde Folkedanserlaug og som vores forenings første formand (for 40 år siden) og dels for hans arbejde med formidling af, hvor vigtigt det er, at de spillemænd, der stiller op til bedømmelse af Rigsspillemandsordningens jury, at disse spillemænd skal kunne spille til dans med et godt dansetav, der støtter danserne. Hertil fik vi hjælp af Roskilde kommunes kulturchef Birgit Pedersen, der med en munter tale til Poul sluttede med ”at dette æresbevis har du sgu da fortjent at få”. Rejseorkestret spillede derefter til dans med hovedvægt på de skønne lokale roskildedanse. Dette orkester, som nu er Danmarks ældste udøvende folkedanserorkester, har endda spillet med samme besætning. Poul Bjerager var ligeledes danseinstruktør i folkedanserlaugets første leveår. Orkestret har ofte siden et par år før søsætning af Roskilde Folkedanselaug aktivt medvirket i folkemusiklivet i Roskilde. Performancedansen med Embla viste os en ny danseopsætning af Rikke Rasmussen. Dansen viste sig at være en meget smuk og betagende historie om, hvilke følelser der er i spil ved en ung piges udelukkelse fra et fællesskab. Slutteligt spillede Michael Graubæks Bastard Kvintet dansemusik, når balmusik er bedst, og dette med rytmeinspiration fra jazzen og som altid med et stærkt bud på dansemusik med rod i dansk folkemusik, når den er bedst. Til sidst takkede formanden alle de deltagende 140 dansere, musikere, performancedansere og de folk, der havde siddet ved indgangskassen og i baren, der alle medvirkede til, at vi havde en uforglemmelig oplevelse på denne 40-års jubilæumsdag for Roskilde Folkedanserlaug.

Fællesballet på Østervangsskolen i november med fællesspisning og dans til skiftende orkestre blev igen afholdt i samarbejde med de øvrige lokale folkedanserforeninger. Igen var Roskilde Spillemandslaug med. Nyt var, at Ramsø folkedanser- og spillemandslaug var med igen, og vi havde en god danseaften. Mange kan sikkert nok huske, at aftenen sluttede lidt tidligt, ca. kl. 22, grundet det kraftige snefald, og en del kæmpede med de høje snedriver for at komme hjem.
Bestyrelsen har med glæde set, at der nu kommer flere dansere til onsdagsaftenerne. Dette skyldes især, at det er ved at være kutyme, at onsdagsværterne arrangerer danseinstruktion ved månedens 1. onsdagsdans. Onsdagsdansen i december (som vi stod for) havde i år igen et indslag med instruktion i traditionsdans ved Anders Christensen til spil ved Kristian Bugge. Vi har en aftale med Anders om at gentage dette. Da julen igen stod for døren, sluttede vi årets sidste onsdagsdans af med spil af Morten Højrup og Kristian Bugge.

Fremtid:
I år 2016 fortsætter vi med at udvikle vore traditionelle balarrangementer, så danseaftenerne fortsat afspejler den danseglæde, der er for dansere i alle aldre i Roskilde Folkedanserlaug, og vi vil fortsat gerne modtage feedback og gode ideer fra vore medlemmer.
Dobbeltballet år 2016 har vi måttet flytte fra Guldaldersalen på Hotel Prindsen til Østervangsskolens festsal, da Hotel Prindsen om sommeren 2015 var gået konkurs.

Vi aflyser det årlige Åbningsbal for år 2016, da Roskilde Spillemandslaug afholder deres 40-års jubilæum den 10. september 2016.
Kampagne for at få flere medlemmer til Roskilde Folkedanserlaug, så vi kan fortsætte med at udvikle og afholde folkedansearrangementer i Roskilde by, fortsættes i år 2016.
Sammen med de lokale folkedanserforeninger fortsætter vi med at deltage i planlægningen af det årlige Fællesbal, der afholdes 19. november på Østervangsskolen - så vi i år 2016 også samarbejder med og om nye ideer fra Roskilde og Ramsø Spillemandslaug for at styrke musikken til alle foreningernes danseevents, og at vi forhåbentligt også kan medvirke til, at rammerne får et mere tydeligt fokus på dansesamværet med familie- og pardanse.

Tak for hjælp og opbakning til:
Webmaster Per Søgaard, for drift af foreningens hjemmeside ved at holde den opdateret med vore arrangementer osv.
Iben Gaarde-Nissen for redigering af vores indlæg til medlemsorganet Lirekassen.
Revisoren Anne Pedersen, som i år 2014 også har bidraget med PR-arbejde.
Æresmedlem Lisbeth Due Andersen, ordstyrer ved den årlige generalforsamling.
Kristian Søe for det store arbejde med administration af onsdagsaftenerne på Kildegården.
Mette Vedfelt for samarbejdet om Sønderhoningdagen med Dobbeltbal m.v.
Og ikke mindst en stor tak til oldermand Jørgen Jørgensen for den ypperlige dansemusik fra Roskilde Spillemandslaug.
Tak til alle de hjælpsomme personer for praktisk hjælp, vi har fået ved arrangementerne med salg af billetter, kagebagning, kaffebrygning og til- og afrigning af salen m.m. i år 2014.
Tak til alle bestyrelsesmedlemmerne for den store arbejdsindsats, I hver især har ydet ved at alle fællesbeslutningerne er forberedt, realiseret og evalueret.
En særlig tak til:Kasserer Jørgen Jensen, der har siddet i bestyrelsen i mere end 22 år. Jørgen har været en kompetent og afholdt kasserer i 17 år. Han har nu valgt at prøve nye aktiviteter. Jørgen har haft en betydelig kontakt med Roskilde kommune, og alle har haft stor tillid til hans store rolige overblik. Som formand har jeg trygt støttet mig til Jørgens gode råd.
Tak til næstformand Kirsten Jørgensen og til Jette Boysen, der til generalforsamlingen i 2015 har valgt at udtræde af bestyrelsen.

Jens Markvard Andersen, formand Roskilde Folkedanserlaug

Referat af generalforsamling i Roskilde Folkedanserlaug den 12/3 2016.

Referent: Dorte Sandal
Til stede: medlemmerne Lisbeth Due, Kåre og Marianne, samt fra bestyrelsen AnneLise, Dorte, Kate og Jens.
1) Valg af ordstyrer (bestyrelsen peger på Lisbeth Due): Lisbeth Due Andersen valgt. Ordstyreren konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig, da den både var varslet og indkaldt korrekt.
2) Formandens beretning og debat: Formanden Jens Markvard aflagde (oplæste) beretning (læs den i april-Lirekassen) med særlig vægt på de arrangementer, der var afholdt i 40-års jubilæumsåret. En særlig tak og ros for den store indsats, som såvel bestyrelse som medlemmer havde medvirket med ved den festlige afvikling af 40-års jubilæumsdagen. Beretningen blev debatteret og med forslag om, at der snarest oprettes et festudvalg med frivillige hjælpere til hjælp ved baller. Der var ros for, at der nu er tradition for, at der på månedens første onsdagsaften er danseinstruktion. Dette er glædeligt og har medført, at der nu er en tydelig fremgang i deltagerantallet for denne aften. Det blev fremhævet, at der havde været en hyggelig og god dans ved norsk/dansk folkedanseaften sidste sommer på Hotel Prindsen. Under drøftelse af, hvordan medlemshvervning kan forbedres, var der forslag om, at vi udsender brev til medlemmer med opfordring til - og oplysninger om - indmeldelse af nye medlemmer. At medlemslisten tjekkes for korrekte mailadresser. Det blev fremhævet, at til forbedring af fællesballet den 19. november vil planlægningsgruppen blive udvidet med danseforeningernes musikrepræsentanter, så musikerne i orkestrene i god tid har styr på, hvad der øves/spilles og danses m.m. Beretningen blev derefter godkendt.
3) Kassererens beretning og debat: Kassereren Kate Larsen berettede, flot regnskab, og det var godkendt og attesteret af revisor Anne Pedersen. Kontingent fasholdes på det nuværende beløb 175 kr.
4) Indkomne forslag og debat: Ingen tilsendte forslag.
5) Valg af formand, lige år (Jens Markvard Andersen modtager genvalg): Formand Jens Markvard blev genvalgt og holdt forinden en lille tale med ros til den ihærdige bestyrelse, der inspirerer formanden til at fortsætte med en ny toårs periode.
6) Valg af kasserer, ulige år (ikke aktuelt i år).
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer (to bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg, og to bestyrelsespladser er ledige): Anne-Lise Rasmussen og Dorte Sandal blev genvalgt. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at finde yderligere to bestyrelsesmedlemmer, så der kan dannes en fuldtallig bestyrelse.
8) Valg af revisor og revisorsuppleant (Anne Pedersen genopstiller): Anne Pedersen blev genvalgt. Endvidere takkedes Anne for det store PR-arbejde, hun har stået for i år 2015. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at finde en revisorsuppleant.
9) Eventuelt: Ingen punkter ud over gentagelse af henstilling fra sidste år om, at foreningen skal melde sig ind i Folk Danmark.
Ordstyreren afsluttede generalforsamlingen, og formanden takkede alle for et godt og konstruktivt møde.

Beretning for år 2014, RoskildeFolkedanserlaug

Bestyrelsen:Folkedanserlaugets bestyrelse konstitueredes med Anne-Lise Rasmussen, Dorte Sandal og Jette Boysen som bestyrelsesmedlemmer, Kirsten Jørgensen som næstformand, Kate Larsen som sekretær, Jørgen Jensen som kasserer og Jens Markvard Andersen som formand. Vi har afholdt enkelte bestyrelsesmøder privat, suppleret med nogle kortere bestyrelsesmøder på onsdagsaftenerne på Kildegården.

Arrangementer:
Lauget var vært ved generalforsamlingsballet på Kildegården, startende med fællesspisning. Først spillede Roskilde Spillemandslaug op til dans. Derefter fortsatte spille-lærerne Kirstine Sand og Peter Eget m.fl. Det var spillemandslaugets tur til at betale for musikken til ballet. Orkestret var bestående af de unge undervisere fra spillemandslaugets månedlige laugsaftener, og dette sikrede, at vi alle havde en fin danseaften.
Dobbeltballet på Hotel Prindsen i februar var helt booket op med 98 gæster til middagen og 139 dansegæster. Jæ’ Sweevers og RejseOrkestret spillede til dans, og alle nød den gode musik.
Vi deltog i en festaften med norsk og dansk folkedans ved Byttomfoten-folkedansernes (fra Oslo) 10-års jubilæum på Hotel Prindsen den 21. juni. Vi havde aftalt, at vi kunne deltage med 25 danske dansere. Roskilde Spillemandslaug og Knuds venner og en norsk hardangerfele-spiller sørgede for den festlige dansestemning, og sammen med de 20 norske dansere havde alle en storartet oplevelse med norske og danske danse og ikke mindst med Sønderborg Dobbeltkvadrille.
Der har været mange gode arrangementer i løbet af året, som vi har deltaget i. Sammen med Roskilde Spillemandslaug deltog vi med et danseindslag ved et internationalt danseevent via Åben Dans på Musicon, og med Knuds venner ved Maritime Dage på Roskilde havn. Endvidere bidrog vi med dans i et vandreteater sammen med både amatør- og professionelle skue-spillere, hvor amatører fra Optimisterne spillede. På INSP i oktober deltog vi i et danseevent i Syng Dansk-ugen, Ramsø Spillemandslaug spillede, og vi fik de unge gymnasieelever med i dansen.
Lidt logistikarbejde med madbestilling hos Café Knarr til danserne ved Havnebandens sidste onsdagsaften om sommeren på Tunet på Vikingeskibsmuseet. Ved den gode afslutningsdanse-aften glimrede solen også med en smuk solnedgang. Dette markerede på bedste vis, at orkesterleder Knud Kristiansen i løbet af sommeren havde budt mange på mange gode onsdagsdanse med 200–300 deltagere, som alle med glæde ser frem til at fortsætte til næste år med største iver.
Åbningsballet i september blev igen afholdt i lokalerne på Kildegården. Efter fællesspisning med ca. 50 deltagere var der dans med 65 dansere til Roskilde Spillemandslaug, der spillede med et sikkert dansetav. Hovedorkestret var Andreas Tophøjs trio, der bidrog til aftenens forrygende varme stemning med en enestående indsats fra Andreas Tophøj, Michael Graubæk og Peter Eget.
Fællesballet på Østervangsskolen i november med fællesspisning og dans til skiftende orkestre blev igen afholdt i samarbejde med de øvrige lokale folkedanserforeninger. Igen var Roskilde Spillemandslaug med.
Onsdagsaftenerne i december (som vi stod for) havde i år igen et indslag med instruktion i traditionsdans ved Anders Christensen, til spil ved Poul Bjerager. Vi har en aftale med Anders om at gentage dette. Da julen igen stod for døren, sluttede vi årets sidste onsdagsaften af med spil af Frøbergspillefolkene.

Fremtid:
I år 2015 planlægger vi at fortsætte med de sædvanlige arrangementer og med hovedvægt på markering af laugets 40-års jubilæumsarrangement med middag og dans på Hotel Prindsen den 19. september 2015.
Desuden vil vi gennemføre en kampagne for at få flere til at tegne medlemskab i Roskilde Folkedanserlaug, så vi kan fortsætte med at udvikle og afholde folkedansearrangementer i Roskilde by.
Vi fortsætter med at udvikle vore traditionelle balarrangementer, så danseaftenerne fortsat afspejler den danseglæde, der er for dansere i alle aldre i Roskilde Folkedanserlaug, og vi vil gerne dertil fortsat modtage feedback og gode ideer fra vore medlemmer.
Vi fortsætter i år 2015 med at deltage i planlægningen af det årlige Fællesbal (sammen med de andre lokale folkedanserforeninger), der afholdes den 21. november på Østervangsskolen - så vi i samarbejde med Roskilde Spillemandslaug forhåbentligt kan medvirke til, at rammerne fremover mere bliver med fokus på dansesamværet med familie- og pardanse.

Tak for hjælp og opbakning til:
Webmaster Per Søgaard, for drift af foreningens hjemmeside ved at holde den opdateret med vore arrangementer osv.
Iben Gaarde-Nissen for redigering af vores indlæg til medlemsorganet Lirekassen.
Revisoren Anne Pedersen, som i år 2014 også har bidraget med PR-arbejde.
Æresmedlem Lisbeth Due Andersen, ordstyrer ved den årlige generalforsamling.
Kristian Søe for det store arbejde med administration af onsdagsaftenerne på Kildegården.
Mette Vedfelt for samarbejdet om Sønderhoningdagen med Dobbeltbal m.v.
Og ikke mindst en stor tak til oldermand Jørgen Jørgensen for den ypperlige dansemusik fra Roskilde Spillemandslaug.
Tak til alle de hjælpsomme personer for praktisk hjælp, vi har fået ved arrangementerne med salg af billetter, kagebagning, kaffebrygning og til- og afrigning af salen m.m. i år 2014.
Tak til alle bestyrelsesmedlemmerne for den store arbejdsindsats, I hver især har ydet ved at alle fællesbeslutningerne er forberedt, realiseret og evalueret.
En særlig tak til:Kasserer Jørgen Jensen, der har siddet i bestyrelsen i mere end 22 år. Jørgen har været en kompetent og afholdt kasserer i 17 år. Han har nu valgt at prøve nye aktiviteter. Jørgen har haft en betydelig kontakt med Roskilde kommune, og alle har haft stor tillid til hans store rolige overblik. Som formand har jeg trygt støttet mig til Jørgens gode råd.
Tak til næstformand Kirsten Jørgensen og til Jette Boysen, der til generalforsamlingen i 2015 har valgt at udtræde af bestyrelsen.

Jens Markvard Andersen, formand Roskilde Folkedanserlaug

Referat af generalforsamling i Roskilde Folkedanserlaug den 28/3 2015.

Mødt var Jens, Jørgen, Dorte, Lisbeth, Kaare og Kate.
Til ordstyrer valgtes Lisbeth Due Andersen. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Formanden aflagde beretning (se næste side). Beretningen blev debatteret og godkendt. Bestyrelsen fik ros af oldermanden.
Regnskabet blev fremlagt af Jørgen. Det blev debatteret og godkendt.
Der er ingen indkomne forslag.

Valg:
Formand ikke på valg i år.
Kasserer: Jørgen Jensen genopstillede ikke. Jens takkede Jørgen for det store arbejde, han har bidraget med i de mange år i foreningen (17 år som kasserer og bestyrelsesmedlem i 22 år) (se mere om tak til Jørgen i teksten om det afholdte generalforsamlingsbal).
Kate blev valgt som ny kasserer. Desuden vedtog generalforsamlingen, at der indkøbes 1 stk. Officepakke og det fornødne forbrug af farvepatroner til den nyvalgte kasserer. Jørgen lovede at være supporter.
Valg af fem bestyrelsesmedlemmer: Dorte og Anne-Lise genopstillede og blev valgt.
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at konstituere sig med yderligere tre medlemmer.
Revisor: Anne genopstillede og blev valgt.
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at finde en revisorsuppleant.

Evt.:
Det blev drøftet, hvordan vi får flere medlemmer.
Endvidere var der forslag og debat om, at bestyrelsen:
- nedsætter et udvalg, der arbejder med en ny info-pamflet/-flyer, der også kan benyttes til medlemshvervning i 2015.
- evt. tilbud om en dansementor til nye medlemmer.
- skriver til tidligere medlemmer, evt. også om, at de kan medvirke med støtte som dansementorer.
- opfordring til danseinstruktion ved den 1. onsdagsaften i måneden, med info herom til månedsværterne via Kristian Søe (så det indgår i deres valg af orkestre til første del af den 1. onsdagsaften i måneden).
- generalforsamlingen henstillede, at foreningen indmelder sig i Folk Danmark.

Generalforsamlingen slut. Formanden takkede for et godt og konstruktivt møde.
Således foregået / Kate Larsen (afgået sekretær)


Beretning for år 2013, RoskildeFolkedanserlaug

Bestyrelsen:
Folkedanserlaugets bestyrelse fortsatte med de samme tillidsposter som i det foregående år med Kirsten Jørgensen som bestyrelsesmedlem, Kate Larsen som sekretær og Rikke Rasmussen som næstformand, Jørgen Jensen som kasserer, og Jens Markvard Andersen som formand.

Vi har afholdt enkelte bestyrelsesmøder privat og som er suppleret med nogle kortere bestyrelsesmøder på onsdagsdanseaftenerne på Kildegården.

Arrangementer:
Roskilde Folkedanserlaug var vært ved Generalforsamlingsballet på Kildegården med fællesspisning, efterfulgt af flere gode sangindslag. Roskilde Spillemandsorkester spillede op til dans i en times tid. Derefter fortsatte dansen til fire lokale orkestre med relation til Roskilde spillemandslaug som Roskilde Folkedanserlaug havde engageret.

På Dobbeltballet på Hotel Prindsen i februar var der helt booket op med 92 gæster til middagen i restauranten og der var 124 betalende dansegæster der nød den gode dansemusik.

Jæ Sweevers og Lang Linken spillede til dans.

Under ballet blev det åbenbaret af Carl Erik Lundgård at det var sidste gang Lang Linken spillede til bal i Roskilde, da de fremover ville koncentrere sig om at spille kirkekoncerter. Det satte mange tanker i gang om hvordan Dobbeltballer kunne fortætte uden Lang Linken. De fik selvfølgelig ekstra spilletid og for mange var det en utroligt stærk oplevelse at være med i ”den sidste dans ved Lang Linken i Roskilde”. Denne aften var der masser af danseliv, sang og musikglæde og aftenen sluttede med et hurraråb til Lang Linken. Vi kunne konstatere at vi ikke vi havde blomster i en passende størrelse til at takke Lang Linken for mange års fin musik og sang til ballerne i Roskilde.

De ”manglende blomster” blev overrakt til Lang Linken på Højbystævnet i form af bogen ”Lirum Larum – Lys på rødderne” og passende stærk kvalitet Skotsk whisky, til orkestrets 3 brave musikere. ”Buketterne” var bundet sammen med en lille takketale fra Lirum Larum ved Kirsten Meinertz og Jens Markvard, efterfulgt af et hurraråb og med et ønske om god vind til Lang Linken ved de fremtidige kirkekoncerter.

Der har været mage gode arrangementer i foråret som vi har deltaget i: Dansens dag på Musicon,Turismens dag på stændertorvet, Maritime dage på Roskilde havn.

Endvidere deltog vi med lidt logistikarbejde ved Havnebandens 25 års jubilæumsarrangement. Vi fik foranlediget at Jørgen Steen Andersen fik overrakt 1. præmie for at have skrevet det bedste musikstykke ”Til Havnens spillefolk” som orkesterleder Knud Kristiansen modtog.

Efter middagen og alle talerne til Knud i Cafe´ Knarr kunne vi alle glæde os over at høre den nye melodi blive spillet til en engelskerdans.

Åbningsballet i september blev igen i år afholdt i lokalerne på Kildegården. Efter fællesspisning med ca. 50 deltagere, var der dans med 85 dansere til Spillemandslauget, der spillede med varme og lethed. Vi kan kun glæde os over hvorledes dette orkester udvikler sig år for år.

Hovedorkestret var kvintetten Bastard med orkesterleder Michael Graubæk. Der var flere dansere der under aftenen udtrykte, at denne aften var at sammenligne med de bedste balaftener i folkdanserlauget i 70-erne. Der var en forrygende god stemning.

Samme dag afholdtes ”Ung Folkedans og Ung folkemusik Roskilde 2013” for de 15 til 30-årige med musik og dansekurser for- og eftermiddag. Til dette arrangement havde vi fået 3.750,- kr. i støtte fra statens folkemusikråd. Der deltog 14 dansere til kurset med danseinstruktør Desirée Ginnerup og spil ved Kristian Bugge.

Michael Graubæk stod for violinundervisningen og Malene D. Beck for klaverundervisningen. De 5 musikelever nåede også at spille et par melodier til dansekurset om eftermiddagen.

Juleballet på Østervangsskolen med fællesspisning og dans til skiftende orkestre, blev igen i år afholdt i samarbejde med de øvrige lokale folkedanserforeninger. Vi havde igen Roskilde Spillemandslaug med.

Onsdagsdansen i december (som vi stod for) var der instruktion i traditionsdans i månedens program ved Anders Christensen til spil ved Kirstine Sand. Vi har en aftale med Anders om at gentage dette til næste år (dec. 2014). Da julen igen stod for døren sluttede vi den sidste onsdagsdans af med spil af Frøbergspillefolkene.

Fremtid:

I år 2014 planlægger vi med ikke at gentage kurset ”UNG FOLKEDANS OG -MUSIK ROSKILDE.

I april får vi en plan klar for deltagelse med norsk- og dansk folkedans ved Byttomfotenfolkedanserne (fra Oslo) 10 års jubilæum på Hotel Prindsens Guldaldersal den 21. juni 2014.

Vi vil forberede os på næste års ”40 års jubilæumsarrangement for Roskilde Folkedanserlaug”.

Ja - endnu engang skal der tages hul på et nyt danseår og vi vil gerne modtage feedback og gode ideer fra vore medlemmer. Selvfølgelig fortsætter vi med at udvikle vore traditionelle balarrangementer, så danseaftenerne fortsat afspejler den danseglæde der er for dansere i alle aldre i Roskilde Folkedanserlaug.

Hjemmeside:

Vi vil forsøger at holde den opdateret med vore arrangementer osv.

Tak til webmaster Per Søgaard for det gode resultat.

Tak for hjælp og opbakning:

En stor tak til Rikke Rasmussen der har valgt at udtræde af bestyrelsen for det store arbejde hun har ydet ikke mindst med Ung danse og folkemusik.

Tak til revisoren Anne Pedersen og tak for den praktiske hjælp vi har fået ved arrangementerne med salg af billetter, kagebagning, kaffebrygning og til- og afrigning af salen m.m. - ellers havde dansearrangementerne i år 2013 aldrig kunnet gennemføres.

Jens Markvard Andersen, formand

Roskilde Folkedanserlaug


Referat af generalforsamling i Roskilde Folkedanserlaug den 29/3 2014.

Jens bød velkommen til de fremødte medlemmer og til foreningens æresmedlem, Lisbeth Due.

Generalforsamlingen valgte Kate Larsen som referent og Lisbeth Due som ordstyrer.

Lisbeth konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formand Jens forelagde folkedanserlaugts årsberetning (se denne andet sted) og i den efterfølgende debat drøftedes følgende emner:

Det nært forestående foreningsjubilæum. Det blev bekræftet at stiftelsen af Roskilde Folkedanserlaug var sket i år 1975. Der var enighed om at fejringen af 40 års jubilæum i år 2015 skal foregå i september måned og der da erstatte dette års Åbningsbal. Jubilæumsfesten vil vi holde i Guldaldersalen på Hotel Prindsen, hvor vi har afholdt mange baller i før i tiden. Jens taler med Poul Bjerager om at få sammensat underholdning med de gamle danseorkestre. Vi skal huske at få et svensk orkester med og ellers hente inspiration i bogen "Lys på rødderne". Vi starter med at reservere Guldaldersalen.

Kort blev der drøftet hvordan ajourføringen af folkedanserlaugets hjemmeside ikke altid var tidssvarende. At det til tider kan være svært at få kontakt til webmaster. Bestyrelsen blev opfordret til undersøge hvordan hjemmesidens indhold fremover kan optimeres.

Omkring onsdagsdansen blev det fremhævet at der i år 2013 ofte var danseinstruktion med nye danse mens der var laugsspil ved den 1. onsdag i måneden på Kildegården og det tegner til at blive en fast kutyme som mange dansere er glade for.

Bestyrelsen blev anbefalet at lægger hovederne i blød for at finde på noget specielt til vores onsdagsdans i december måned.

Årsberetningen blev derefter godkendt.

Jørgen fremlagde regnskabet. Det var blevet revideret 11/2 2014.

Årets resultat var meget fint. Endnu engang et regnskabsår med overskud. Dette skyldes også til dels også de tilskud vi har modtaget fra de steder hvorfra vi har søgt om midler til støtte til foreningens aktiviteter. Der er 44 medlemmer.

Regnskabet blev derefter godkendt.

Der afholdtes valg til bestyrelsen og regnskabsrevisor. Alle der genopstillede (Jens Markvard Andersen til formandsposten og Kate Larsen og Kirsten Jørgensen til bestyrelsesposter) blev valgt.

Anne-Lise Rasmussen og Dorte Sandal blev nyvalgt til bestyrelsen.

Revisor Anne Pedersen blev genvalgt. Bestyrelsen fik til opgave at undersøge om hvorvidt der er en revisorsuppleant (i h.t. vedtægterne).

Til Eventuelt:

Jens orienterede om at der på ”Fabriksmøde”/Fællesmøde i Lirum Larums foreninger var en opfordring til at alle foreninger i Lirum Larum fremover bør kunne håndtere en nødsituation og udarbejde en løsning for bankdisponeringer kan varetages af flere personer.

Generalforsamlingens medlemmer gav tilsagn om at bestyrelsen i folkedanserlauget udarbejder en plan i samarbejde med banken for ændring/tilføjelse af foreningens vedtægter således at udpeget næstformand/bestyrelsesmedlemmer kan varetage betalinger og bankdisponeringer i særlige situationer.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede den siddende bestyrelse og den afgåede næstformand Rikke Rasmussen for det store arbejde i år 2013 og ønskede tillykke til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Således foregået

Kate Larsen

Beretning for år 2012, RoskildeFolkedanserlaug

Bestyrelsen:

Folkedanserlauget har i år 2012 endelig fået en fuldtallig betyrelse ved at Kirsten Jørgensen blev valg ind. De 5 personer i bestyrelsen er nu konstueret ved: Kirsten Jørgensen som bestyrelsesmedlem, Kate Larsen som sekretær og Rikke Rasmussen som næstformand, Jørgen Jensen som kasserer, og Jens Markvard Andersen som formand.

Vi har afholdt enkelte bestyrelsesmøder privat og som er suppleret med flere bestyrelsesmøder på onsdagsdanseaftenerne på Kildegården. Derudover er der sendt en hel del mails rundt i bestyrelsen med oplysende og afklarende informationer om arrangementer og baller.

Arrangementer:

Roskilde Folkedanserlaug var i år 2011 vært ved generalforsamlingsballet i Roars lokaler med fællesspisning, efterfulgt med sangindslag fra Birhe Nielsen. Roskilde Spillemandsorkester spillede en times tid med den nyudnævnte oldermand som forspiller og der var i det hele taget en hyggelig stemning der også fortsatte i dansen til orkestret Strygefri (som Spillemandslauget havde bestilt). Vi havde en dejlig aften.

Dobbeltballet på Hotel Prindsen i februar blev nok det største tilløbsstykke igennem nyere tid da der var helt booket op med 90 gæster til spisning i restauranten og 154 betalende dansegæster der nød den gode dansemusik. Igen en succes med de to orkestre. Rejseorkesteret stod på trappen og spillede imens at gæsterne ankom og alle nød den fine velkomststemning. Jæ Sweevers og Rejseorkestret spillede til dans (Lang Linken måtte melde forfald 10 dage før ballet, da Carl Erik Lundgård var faldet i sneen og havde brækket armen). Jæ Sweevers havde gæsteoptrædende violinspiller med, ved Dorthe Uhrbrand der var med i et sæt. Dorthe fortalte om hvordan hun var opvokset med at lære at spille musik i Lirum Larum før hun rejste til Fanø og at hun var meget glad for at hun kunne spille med denne aften og samtidig med fik hun lejlighed til at tænke på denne tid med de mange gode minder og dejlige personer hun havde mødt i Roskilde ved igen at stå og spille i Guldaldersalen i Roskilde. Dansernes glæde med de 2 orkestre der her var i deres es – rammerne med de rigtige fine lokaler for et så stort arrangement som vi gennemfører på Hotel Prindsen, var en succes og alle var glade for dagen. Mange også have deltaget i aftenskolens undervisning i sønderhoningdans og spilleundervisning med Jæ Sweevers om eftermiddagen på Gråbrødre skole. Sønderhoningdagen ser ud til at have opnået en sikker form der skal gentages i fremover.

Åbningsballet i september var igen i afholdt i lokalerne på Kildegården, der var blevet renoveret efter vandskaden fra det foregående år. Aftenen startede traditionen tro med fællesspisning. Derefter var der dans til Spillemandslauget efterfulgt af orkestret Kristian Bugge, Malene D. Beck, Sonnich Lydom og Peter Egede der fortsatte med Fanømusik til dans med søndehoninger helt frem til kl. 01:30. Endnu en forrygende danseaften med masser af god dans til den dejlige musik. Om dagen havde der været undervisning af unge elever med orkestrets musikere. Dette arrangement ”UNG FOLKEMUSIK ROSKILDE 2012” var støttet af Kulturministeriet via Folkemusikrådet. I skrivende stund har vi allerede fået tilsagn fra flere musikskolelærere der gerne vil sende unge armatører til næste års kursus. Ideen bag dette initiativ var oprindeligt at vi søgte om støtte til orkestret og da Folkemusikrådet mente at vi skulle finde et projekt der pegede fremad for at vi kunne få støtte til et projekt. Vores projektide` med at udbrede folkemusikken blandt de unge – satsede vi på og vi fik 5.000,- kr. i støtte til projektet ”UNG FOLKEMUSIK ROSKILDE 2012”.

Juleballet blev igen i år afholdt i samarbejde med de øvrige lokale folkedanser-foreninger på Østervangsskolen med fællesspisning og dans til skiftende orkestre. Vi havde igen Roskilde Spillemandslaug med - de brillerede med at spille rigtig god dansemusik, der kunne rykke mange dansende ud på gulvet. Til sidst var der fællesspil der denne gang var med en smittende og tæt dansestemning – så vi alle var blevet helt eriforiske af den gode musik da vi skulle til at tage hjem.

Onsdagsdansen i december (som vi stod for) bød på musik fra såvel unge som mere rutinerede spillegrupper og der var endda et indslag fra en ny spillegruppe der var dannet af rutinerede spillefolk til den sidste onsdagsdans før at julen igen stod for døren.

<em "mso-bidi-font-style:="" normal"="">Støtte af projektansøgning:

Rikke Rasmussen har søgt om støtte og fået tilsagn om støtte med 1.500,- kr. til et bachelorprojekt omkring dans.

Fremtid:

Som fortsættelse af at kombinere Åbningsballet med kursus for de unge musikamatører, gentager vi i år 2013 arrangement ”UNG FOLKEMUSIK ROSKILDE 2013” med et meget stærkt nyt danseorkester med unge musikere der ligger vægt på at fortsætte med at udvikle dansemusik der bygger folkemusiktraditioner med et tydeligt spillemandstav der understøtter danseglæde, som vi også har tradition for i Roskilde Folkedanserlaug. Vi håber på at vi får endnu flere unge deltagere med, så de så småt udbygger et venskab netværk omkring deres musik. Vi har allerede tilsagn om unge lærerkæfter/nyt orkester til Åbningsbal med ”UNG FOLKEMUSIK ROSKILDE 2014”.

Desuden vil til at se på om vi til onsdagsdansen kan se om det muligt at løse den gordiske knude med at der færre dansere på det tidspunkt, hvor der samtidig med gennemføres laugsspil i spillemandslauget. Vi må vi i løbet af året 2013 undersøge om der kan ses på muligheder med at der kan laves dansetema/instruktion en gang om måneden for danserne samtidig med at der er laugsspil. Det kan være at der bliver et behov for at følge op på Rikkes Rasmussens danseprojekter for de unge på de folkeskoler i Roskilde der har haft danseinstruktion med Rikke.

Ja - endnu engang skal der tages hul på et nyt danseår og vi vil gerne modtage feedback og gode ideer fra vore medlemmer og selvfølelig fortsætter vi med at udvikle vore traditionelle balarrangementer i de næste foreningsår.

Vi skal i år 2013 igen se på, hvordan vi kan forynge vores forening og alligevel fortsætte traditionen, så danseaftenerne er for alle aldre.

<em "mso-bidi-font-style:="" normal"="">Ny hjemmeside:

Ultimo i 2012 er der lavet en ny hjemmeside for foreningerne i Lirum Larum. Vi vil forsøge at holde den opdateret med vore arrangementer osv.

Tak for hjælp og opbakning:

Tak til revisoren og for den støtte og opbakning vi har fået, og ikke mindst tak for den praktiske hjælp ved arrangementerne med salg af billetter, kaffebrygning og til- og afrigning af salen m.m. - ellers havde dansearrangementerne i år 2012 aldrig kunnet gennemføres.

Jens Markvard Andersen, formandBeretning for år 2011 i Roskilde Folkedanserlaug
ved generalforsamling den 17.03.2012 i KulturhusetKildegården
v/ Formand Jens Markvard Andersen

Bestyrelsen:

Bestyrelsen har i år 2011 arbejdet med en lille fuldtallig bestyrelse på 4 personer, idet at vi har fået 2 nye bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen. Kate Larsen som sekretær og Rikke Rasmussen som bestyrelsesmedlem. Jørgen fortsætter som kasserer og Jens har forestået hvervet som formand i 1 år.
Vi har afholdt et par enkelte varslede bestyrelsesmøder. Møderne er suppleret med nogle korte snakke på onsdagsdanseaftenerne og via mailene som vi har brugt flittigt med oplysende og afklarende informationer, har vi aftalt hvordan og hvilkearrangementer vi afholder, samt hvilke orkestre vi ønsker at få til at spille tilballerne.
Vi har været glade for den hjælp vi har fået fra interesserede personer til salg af kaffe m.v og indgangsbilletter ved vore arrangementer. Tak for hjælpen til alle deltagerne.

Arrangementer:

Folkedanserlauget var i år 2011 ansvarlig for at skaffe musik til dans på Kildegården efter generalsamlingen og fællesspisningen og vi havde med musik fra spillemandslauget og Maren Halkær og Jørgen Dickmeis som hovedkræfterne i orkestret Svøbsk en dejlig aften sammen med medlemmerne fra Folk Roskilde og Roskilde Spillemandslaug.
Dobbeltballet på Hotel Prindsen hvor mange benyttede sig af lejligheden til at mødes spisning i restauranten før dansen var igen en succes med de 2 orkestre Jee Sweevers og Lang Linken. Selvom at deltagerantallet dette år var mindre end det foregående år var det alligevel en god danseaften med en rigtig god stemning.
Ved årets spillemandsstævne ydede foreningens medlemmer et stort stykke arbejde i løbet af weekenden. Vores kasser Jørgen styrede de økonomiske midler på stævnet. Tak til alle for dette store arbejde.
Åbningsballet i sept. måned startede traditionen tro med fællesspisning. Derefter var der åbningsdans med Spillemandslauget efterfulgt af Tove De Friis, og Michael Graubæk med deres 2 pianister Malene D. Beck og Teis Langlands. Endnu en forrygende danseaften med masser af god dans til den dejlige musik på Kildegårdens lokale på 1. sal.
Julefællesballet var igen i år lavet i samarbejde med de øvrige lokale folkedanserforeninger på Østervangsskolen med fællesspisning og skiftende orkestre. Vi havde igen taget vores Spillemandslaug med og de brillerede med at spille rigtig god dansemusik der kunne rykke mange de mange dansende ud på gulvet
Efterhånden ved alle danserne der kommer netop denne aften at der er forskel på den måde som vi i folkedanserlauget afholder baller på og den måde som de lokale folkedanserforeninger arrangerer legestueaftener. Vi er vores bestyrelse stadig noget uafklarede om, hvorvidt vi fremover skal fortsætte med dette samarbejde.
Onsdagsdansen i december var præget af at disse dansearrangementer der blev flyttet rundt på 3 forskellige steder i løbet af måneden. Vi fik tilsagn om levering af dansemusik fra nogle rigtig gode orkestre. Da både Michael Graubeck, Kristian Bugge var blevet præmieret ved Danish musicadvards og Poul Bjerager løb med det Nordiske mesterskab i folkemusik i solistklassen og vi fik hyldet de 3 musikere der i havde fået fine præmieringer. Det blev over flere onsdagsdanseaftener fejret med blomster og gaver fra Lirum Larum til disse dygtige musikere. Således kan det nævnes at der var mere end 100 personer til den sidste aften (21.dec.) lige før juleaften. Så foreningsåret sluttede med en rigtig fin og hyggelig onsdagsdanseaften.

Fremtid:

Vi håber, at generalforsamlingen i år resulterer i at vi endnu engang kan udvide bestyrelsen.
Vi har tanker om at lave et forårsbal til næste år og desuden gennemfører vi selvfølgelig de kendte arrangementer som vi plejer at afholde. Åbningsballet tilføjes måske en ny kant. Vi skal i år 2012 se på hvordan vi kan forynge vores forening og alligevel fortsætte så danseaftenerne er for alle aldre.

Endnu engang:

Tak for den støtte og opbakning vi har fået, og ikke mindst for den praktiske hjælp vi har fået ved arrangementerne - ellers havde de aldrig kunnet gennemføres.
Til sidst vil jeg gerne takke alle foreningerne i Lirum Larum for det smittende engagement og samarbejde der har været til stede i år 2011.
Med erindring om alle disse dejlige danseaftener er vores forening således fuld af optimisme for hvordan det skal gå med vore dansearrangementer i år 2012.


Bestyrelsen i Roskilde Folkedanserlaug